monumentenregie   monumententoezicht

Eigenaren

Eerste alinea

Vakmanschap

Ervaring en vakmanschap bij opdrachtnemers
U bent als eigenaar van een monument op zoek naar een betrouwbare en vakkundige partner voor de restauratie van uw eigendom? Op deze ERM-website treft u informatie aan over gekwalificeerde marktpartijen in de restauratie.

De overheid stimuleert dat restauratiewerk aan monumenten wordt uitgevoerd door vakkundige partijen. Verschillende restauratiedisciplines van uitvoerende bedrijven hebben dan ook hun kwaliteitsnormen vastgelegd. De ERM beheert deze regelingen. Dit houdt onder meer in dat de ERM toeziet op de onderlinge samenhang en inhoud van de regelingen en de uitvoering ervan door certificerende instellingen. De regelingen waarin de kwaliteitsnormen van de diverse vakdisciplines zijn vastgelegd vindt u onder "Erkenningsregelingen"op deze website. Een actueel overzicht van de bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen vindt u onder Erkende organisaties.

Naleving gemaakte afspraken
Erkende bedrijven worden periodiek geaudit op hun prestaties en het naleven van de gemaakte afspraken. Dat gebeurt door onafhankelijke en deskundige derden (certificerende instelling). Welke organisatie dat is, verschilt per erkenningsregeling. Op de site vindt u steeds bij de erkenningsregeling vermeld welke organisatie de audits uitvoert.

Bent u niet tevreden over de kwaliteit en vindt u dat het bedrijf uw klacht niet op adequate wijze afhandelt? Dan kunt u bij de certificerende instelling een klacht indienen die door de instelling onderzocht zal worden.
Bent u van mening dat een persoon of organisatie het logo Restauratiekwaliteit ten onrechte gebruikt? Geef uw signaal door aan ERM. Het logo is een wettelijk gedeponeerd logo en ERM zal optreden tegen misbruik.

De erkenningsregeling wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Bij het College kunt u ook terecht met vragen over de inhoud of toepassing van de erkenningsregeling.

Erkende bedrijven herkenbaar aan het logo Restauratiekwaliteit
Erkende bedrijven mogen (sinds 1 juli 2012) het logo Restauratiekwaliteit voeren. Met het logo is het bedrijf ook visueel herkenbaar als bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.