Transitie 

Al vanaf midden jaren ’90 zijn door uitvoerende partijen in de Nederlandse monumentenzorg  initiatieven genomen om de kwaliteit van het restauratiewerk hoog te houden en dat niveau ook te waarborgen. In de ‘Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg’ (MoMo) heeft ook de minister van OCW het belang van kwaliteitsnormen voor de restauratie van gebouwde monumenten benadrukt en diverse initiatieven aangekondigd. 

Het bestuur van de ERM is van mening dat de reeds door branche-organisaties en decentrale overheden genomen initiatieven enerzijds en de ‘Beleidsbrief MoMo’ anderzijds in elkaars verlengde liggen en wil daarom de uitdaging om te komen tot een brede, professionele structuur voor kwaliteitsborging graag aangaan. 

Het realiseren van de gewenste structuur kan uiteraard alleen samen met de betrokken partijen: branche-organisaties van uitvoerende bedrijven, gemeenten, ministeries, particuliere opdrachtgevers, het ministerie van OCW, andere overheden en instellingen,  alsmede certificerende instellingen. In 2010 is daarom een eerste ronde gesprekken gevoerd over de wensen van verschillende belanghebbenden en hun bereidheid tot participatie. 

Toekomstbeeld: een uitnodiging tot vervolg

Op basis van deze raadpleging is de notitie ‘Toekomstbeeld 2015’ vastgesteld. In deze notitie geeft het bestuur zijn visie op de gewenste eindsituatie en de manier waarop de weg van ambities naar realisatie doorlopen kan worden. Maar met het vorm krijgen van de structuur en het verder vergroten van de groep betrokkenen zal er ongetwijfeld reden zijn tot verdieping. Deze notitie is daarmee ook een uitnodiging aan alle partijen in de restauratiesector om deel te nemen in de nieuwe structuur.

  • Visie en uitgangspunten
    Gestreefd wordt naar een robuust stelsel van kwaliteitsafspraken in de restauratiesector. Bij dit stelsel voelen niet alleen de uitvoerders zich betrokken, maar ook de gemeenten in de rol van bevoegd gezag, de publieke en private opdrachtgevers en de ministeries. Het stelsel is professioneel georganiseerd, ‘mean and lean’ en gebaseerd op vakinhoudelijke eisen en bekwaamheid. Het voldoet aan de eisen van de regelgeving (bouwen, mededinging) en waar relevant en zinvol aan de accreditatie-eisen. Certificering wordt gezien als aanvulling op het overheidsinstrumentarium; certificering beoogt geen verschuiving van bevoegdheden van bevoegd gezag naar markt.
  • Plan van Aanpak
    Om het Toekomstbeeld te realiseren worden in de periode 2010 – 2015 diverse projecten uitgevoerd. Dit kan deels door de ERM, deels door de RCE en deels door anderen geïnitieerd en uitgevoerd worden. De projecten zullen resulteren in kwaliteitsregelingen, uitvoeringsnormen, leidraden voor opdrachtgevers en dergelijke. Het Plan van Aanpak is eind 2011 vastgesteld.