monumentenregie   monumententoezicht

Introductie

Richtlijnen: bestaand en in ontwikkeling
Klik hier voor een schematisch overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde richtlijnen. 

ERM beheert diverse soorten richtlijnen: uitvoeringsrichtlijnen en beoordelingsrichtlijnen (samen erkenningsregeling genoemd). Een uitvoeringsrichtlijn bevat de afspraken die gemaakt zijn over het op juiste manier uitvoeren van onderhoud en restauratie aan monumenten (de technische norm). Een beoordelingsrichtlijn bevat de afspraken over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit (borging). Een organisatie die aan zowel de uitvoeringsrichtlijn als de beoordelingsrichtlijn voldoet kan een certificaat halen.
 
Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit stelt de regelingen vast en doet zo nodig uitspraken over de juiste toepassing van de regeling. Het toezicht op het hanteren van de afspraken in praktijk berust bij een onafhankelijke partij, de certificerende instelling.

Richtlijnen en instandhoudingssubsidie
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan bij het toekennen van instandhoudingssubsidie (BRIM) naar bepaalde uitvoeringsrichtlijnen verwijzen. Klik hier voor een overzicht van die richtlijnen.

Juridische aspecten van richtlijnen
Hoe verhouden deze richtlijnen zich tot de uitvoeringsvoorschriften van gemeenten? Mag het bevoegd gezag deze uitvoeringsrichtlijnen als voorschrift aan de vergunning verbinden? Kunnen de uitvoeringsrichtlijnen als verplichting worden gekoppeld aan de verlening van een subsidie? In deze notitie, klik hier, die in overleg met de RCE tot stand is gekomen, wordt ingegaan op de juridische aspecten van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen.

Aanbesteden en richtlijnen
Hoe zorg ik er voor dat werkzaamheden aan monumenten zorgvuldig en door deskundig personeel worden uitgevoerd en tegen een faire prijs? Kijk hier voor de resultaten van de workshop Aanbesteden in de monumentenzorg.

Afstemming met K+K-regeling (Gelderland) met ERM-regelingen (Nederland)
Om dubbele audits te vermijden zijn beide regelingen op elkaar afgestemd. Klik hier voor meer informatie.

Overzicht van de richtlijnen

 • Architecten (ontwerp) 
  De Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) is ontwikkeld voor de werkzaamheden van de architecten bij het ontwerpproces voor aanpassingen bij monumenten.  
  Klik hier voor erkende restauratie-architecten. Voor het behalen van een erkenning moet een restauratie-architect voldoen aan de eisen van de GEAR.
 • Bouwtechnisch advies  
  Voor Bouwtechnisch advies bij monumenten is de Module Bouwtechnisch advies opgesteld.
  Klik hier voor erkende monumentenadviesbureaus. Voor het behalen van een erkenning moet een monumentenadviesbureau voldoen aan de eisen van de Module en tevens aan de eisen van de BRL Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA).
 • Glazenierswerk  
  Glazenierswerk ten behoeve van het restaureren van glaspanelen is beschreven in de Uitvoeringsrichtlijn Glaspanelen-in-lood. Klik hier voor de uitvoeringsrichtlijn. Klik hier voor de erkende glazeniers.
 • Groen Erfgoed (hovenierswerk) Wat maakt het onderhouden van groene monumenten zo speciaal? Voor het hovenierswerk is de URL 6010 Onderhoud en beheer groen erfgoed opgesteld. Een hoveniersbedrijf dat een erkenning wil halen voor het onderhouden en beheren van groen erfgoed moet voldoen aan de eisen van deze URL en aan de eisen van de BRL ERM 6000.
 • Hoofdaannemers (realisatie)
  Op  het uitvoeren van werken als hoofdaannemer is de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL-ERB 2012) van toepassing.Voor het behalen van een erkenning moet een hoofdaannemer voldoen aan de eisen van de BRL ERB 2012.  Klik hier voor erkende hoofdaannemers. 
 • Houtaantasting (bestrijden houtaantasting door insecten en zwammen) Voor het bestrijden van houtaantasting door insecten en zwammen is de URL 5001 Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen ontwikkeld. Een bedrijf dat een erkenning wil halen voor het bestrijden van houtaantasting moet voldoen aan de eisen van deze URL en aan Module A van de KPMB-richtlijn. U kunt reageren op het ontwerp tot 9 september 2015.
 • Leidekken
  Voor het dakdekken met leien van natuursteen geldt de URL Historisch Leidak. De URL Historisch Leidak geldt voor Maasdekking en Rijndekking.
 • Metselwerk 
  Op historisch metselwerk is de Uitvoeringsrichtlijn Historisch Metselwerk van toepassing. Een metselaar kan een erkenning halen voor historisch metselwerk. Hierop zijn de eisen van de URL en de Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten van toepassing.
 • Molens (molen advies)
  De uitvoeringsrichtlijn ‘Molen Advies’ (URL 2002) beschrijft de werkzaamheden van een bureau dat werkzaam is op het adviseren met betrekking tot de instandhouding (het onderhoud en de restauratie) van monumentale en karakteristieke molens. Een molen adviseur kan een erkenning halen. Hierop zijn de eisen van de URL en de Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviseur (BRL 2000 EMA) van toepassing.
 • Molens (molenmakers)
  Op het restaureren van historische molens is de BRL De Erkende Molenmaker van toepassing.
  Klik hier voor erkende molenmakers. Voor het behalen van een erkenning moet een molenmaker voldoen aan de eisen van de BRL De Erkende Molenmaker.
 • Parket
  Voor het restaureren van historisch parket en houten vloeren door parketteurs en restauratoren is de uitvoeringsrichtlijn 4013 Historisch parket opgesteld. Een bedrijf dat een erkenning wil halen voor het onderhouden en beheren van historisch parket en houten vloeren moet voldoen aan de eisen van deze URL en aan de eisen van de BRL ERM 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten.
 • Pannendak
  Voor de dakdekkers die zich toeleggen op het restaureren van monumenten is de Uitvoeringsrichtlijn Pannendak ontwikkeld. Tot 2 februari 2017 kunt u reageren op het ontwerp van de richtlijn (en de wijziging van BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten). Klik hier voor de ontwerp Uitvoeringsrichtlijn.
 • Rietdekken 
  Op het dekken van riet (daken, wanden en molens) is de Uitvoeringsrichtlijn Riet van toepassing.
 • Schilderwerk
  De Erkenningsregeling Restauratieschildersbedrijf is ontwikkeld voor de werkzaamheden voor restauratieschilders.  De Erkenningsregeling wordt vanaf 1 september 2015 vervangen door de URL 4009 Historisch Schilderwerk en BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten.
  Klik hier voor erkende restauratie-schilders.
 • Smeedwerk
  Het restaureren van ijzer en smeedwerk zijn beschreven in documenten als: Normen, Beoordelingscriteria, Beoordelingsgrondslag en Reglement NGK. Klik hier voor erkende smederijen. In 2017 wordt de uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal gepubliceerd, die de NGK-documenten zal vervangen.
 • Steenhouwwerk
  Voor de steenhouwers die zich  toeleggen op het restaureren van monumenten is de Uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk ontwikkeld.
  Klik hier voor erkende steenhouwers. Voor het behalen van een erkenning moet een steenhouwer voldoen aan de eisen van de Uitvoeringsrichtlijn en tevens aan de eisen van de BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten.
 • Timmerwerk 
  Voor restauratietimmerwerk is de Uitvoeringsrichtlijn Timmerwerk ontwikkeld.
  Klik hier voor erkende timmerbedrijven. Voor het behalen van een erkenning moet een timmerbedrijf voldoen aan de eisen van de Uitvoeringsrichtlijn en tevens aan de eisen van de BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten.
 • Tuinhistorisch onderzoek  
  Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, voor waardestelling van groen erfgoed bevatten handvatten voor het onderzoeksplan, voor de uitvoering van het daadwerkelijk onderzoek, voor waardestellingen en voor de overdracht van onderzoeksresultaten. Klik hier voor de richtlijnen.
 • Voegwerk 
  Op restauratievoegwerk is de Uitvoeringsregeling restauratievoegwerk van toepassing. 
  Klik hier voor erkende voegers. Voor het behalen van een erkenning moet een voeger voldoen aan de eisen van de Uitvoeringsrichtlijn en tevens aan de eisen van de BRL Erkende Restauratievoeger. De BRL is van toepassing op bedrijven en op zelfstandig werkende personen.