Fouten en tips

Verkeerd isoleren
Een van de meest gemaakte fouten bij energiebesparing in monumenten is verkeerd isoleren. Ieder gebouw heeft een bepaalde mate van ventilatie nodig. Verkeerd isoleren leidt tot vochtophoping en vervolgens schimmels en houtrot. Een tweehonderd jaar oude kap kan in 4 maanden volledig verrotten.

Kijk hier voor uitleg en tips bij kerken.
Kijk hier voor uitleg en tips bij woningen.

Leidingsystemen in monumenten zijn vaak aandoenlijk oud. Zorg voor tijdige vervanging of alternatieve aanleg omwille van de veiligheid van bewoner en gebouw.

Veiligheid
Vaak is er in de loop van de tijd in en aan een monument van alles veranderd. Dat gebeurde niet altijd even vakkundig. Of het monument bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan eisen van functionaliteit en veiligheid wijst dan een integrale keuringsopname uit. Hierbij worden de kwaliteits- en veiligheidsaspecten beoordeeld. De belangrijkste elementen van zo’n toetsing zijn:

  • NEN 3140. Toetst of de elektrische installatie voldoet. Vaak voorkomende en gevaarlijke gebreken zijn het blootliggen van spanningvoerende delen. Zijn die aanraakbaar, dan is er een veiligheidsrisico voor mensen. Meerdere blootliggende spanningvoerende delen kunnen kortsluiting en brand veroorzaken; dan is ook het monument in gevaar.
  • NEN 1078. Stelt de eisen voor gasgestookte installaties. Vaak voorkomende afwijkingen zijn de afwezigheid van ‘plofvoorzieningen’ in de stookruimte of het niet als zodanig herkenbaar zijn van gasleidingen.
  • Bouwbesluit. De meeste monumenten zijn gebouwd op basis van natuurlijke ventilatie. Zeker wanneer er in de loop der jaren besparende maatregelen zijn uitgevoerd - zoals kierdichting en raamisolatie - is er kans dat de ventilatie onvoldoende is voor een gezond binnenklimaat. Onderzoek naar de luchtkwaliteit is dan aan te bevelen, inzet van CO2 -sensoren eveneens.
  • Brandveiligheid. Er kunnen niet-brandveilige situaties in het monument zijn ontstaan. Een specifieke inventarisatie kan aangeven hoe brandgevaarlijke situaties kunnen worden vermeden of opgelost en hoe voldoende voorzieningen zijn te treffen ter voorkoming van uitbreiding van brand.
  • Legionella. Bij oudere warmtapwatersystemen zijn er vaak dode, of onvoldoende doorgespoelde leidingen. Door dat circulatiegebrek in de warmwaterleidingen kan de temperatuur van het water tot een risicovol niveau dalen, waardoor Legionellabacteriën zich vermenigvuldigen. Een gericht onderzoek levert inzicht in de risico’s van het waterleidingnet in het gebouw. Niet alle risico’s hoeven direct te worden verholpen. Maar bij een renovatie is het altijd aan te raden om misstanden op dit punt te kennen en weg te nemen.