Stichting ERM
Nieuwsbrief juni 2018

ERM intensiveert kennisoverdracht met bijdrage OCW

OCW stelt ERM in staat om de richtlijnen voor onderhoud en restauratie verder uit te werken en de kennisoverdracht te intensiveren. Het gaat dan om onderwerpen die ook in de nieuwbouw een grote rol spelen, zoals verduurzaming en 3D. Maar ook om de wens om andere doelgroepen breder te informeren, zoals waterschappen, landschappen en particuliere eigenaren en het ontwikkelen van extra uitvoeringsrichtlijnen.

De in de ERM-uitvoeringsrichtlijnen samengebrachte expertise en ervaring worden aangevuld en verbreed. Deze intensivering is enerzijds bestemd voor de vakwereld, anderzijds wil ERM ook andere doelgroepen, zoals de niet-professionele opdrachtgever, met deze kennis terzijde staan. Particulieren hebben veel vragen op het gebied van bijvoorbeeld brandpreventie en met name op het terrein van verduurzaming. Er is veel behoefte aan goede voorlichting over bijvoorbeeld energiezuinige monumenten. Ook over andere, actuele ontwikkelingen, waaronder het gebruik van 3D-technieken, gaat ERM de toepasbaarheid voor de monumentenzorg in beeld brengen. Verder zullen ook enkele nu nog ontbrekende uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld, bijvoorbeeld voor het onderhouden van historische installaties in gebouwen (bv liften, telefonie, verwarming) en het restaureren van beton. ERM wordt hierbij de komende vier jaar financieel ondersteund door het ministerie van OCW, in het kader van de Cultuurnota. De bijdrage bedraagt 250.000 euro per jaar.


Minister Ingrid van Engelshoven wil extra investeren in het ontwikkelen van richtlijnen (Foto: Rijksoverheid)

Rijk past ERM-richtlijnen toe bij onderhoud Koninklijke Militaire Academie

In het kasteel van Breda is sinds 1826 de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. Het in oorsprong dertiende-eeuwse kasteel werd in de zestiende eeuw tot één van de fraaiste Renaissance kastelen ten noorden van de Alpen getransformeerd. Sinds de aanpassing in de negentiende eeuw tot militaire academie is het continu in gebruik geweest als hoofdgebouw met logiesruimte voor kadetten. Dit en komend jaar worden de logiesfunctie met bijbehorende brandveiligheidsvoorzieningen aangepast en planmatig onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij worden de ERM-uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) toegepast. Jan Kamphuis van het Rijksvastgoedbedrijf stelt dat ‘het RVB al meerdere goede ervaringen heeft opgedaan met deze URL-en, die een drempelniveau van vakmanschap vereisen en precies vastleggen aan welke (proces)eisen een werk moet voldoen. Daardoor ontstaat er een gunstige verhouding tussen de kwaliteit van het opgeleverde werk en de kosten daarvan.’


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaanse

Volop verduurzaming monumenten, meer kennis noodzakelijk

Verduurzaming van monumenten is volop in ontwikkeling. De erfgoedsector doet er alles aan om aan te sluiten bij de energietransitie. Met name grotere gemeenten voeren actief beleid. Wel blijkt dat ambtenaren het lastig hebben om toezicht te houden op de kwalitatieve aspecten. Niet alle gemeenten hebben een vastgesteld beleid hierin, het ontbreekt nog weleens aan voldoende kennis.

Dat kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op 12 juni 2018. Het Platform is een initiatief van de stichting ERM, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Federatie Grote Monumentengemeenten. Kijk hier voor het verslag en de presentaties van de bijeenkomst.


Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens een restauratie of onderhoudsbeurt betoogde Evert Jan Nusselder onder meer (Foto: Stichting ERM)

Register-nieuwsbrief

Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort uit een gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit van restauratoren. Om dit omvangrijke proces te begeleiden geeft ERM tijdelijk een aparte Register-nieuwsbrief uit met informatie over het ontwikkelen en implementeren van het Restauratorenregister. Wilt u de Register-nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hier aan.


Beeld: Stichting ERM

Save the date: Wateroverlast en monumenten

ERM, SIKB (bodem en archeologie) en de Nationale Monumentenorganisatie (NMO) verzorgen gezamenlijk een kennisbijeenkomst over waterover- en onderlast in de monumentenzorg. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 27 september a.s. en wordt gehouden in het monumentale complex De Bazel in Amsterdam. Met de kennisbijeenkomst wordt beoogd bij te dragen aan het verminderen van negatieve effecten van water- en vochthuishouding op de staat van monumenten. De bijeenkomst is met name interessant voor eigenaren en restaurateurs van monumentale panden, waterschappen, gemeenten, bemalers en adviseurs grondwater. De toegang is gratis. Binnenkort kunt u zich via de website aanmelden.


De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam (Foto: Gemeente Amsterdam)

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.