Stichting ERM
Nieuwsbrief Stichting ERM - januari 2016

Richtlijn bestrijding houtaantasting door schimmels en insecten van kracht

Om het bestrijden van houtaantasting door schimmels en insecten in monumenten en historisch waardevolle panden op een effectieve wijze én op een cultuurhistorisch verantwoorde wijze te verrichten, is per 1 januari 2016 een richtlijn van kracht. Deze Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting is gebaseerd op de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes (de restauratieladder) en de principes van Integrated Pest Management. De richtlijn is vastgesteld door het Centrale College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), na advies van het de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB). Lees meer »

Richtlijn voor restaureren houten trappen

De Uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk is per 1 januari 2016 uitgebreid met een richtlijn voor het restaureren van houten trappen in monumentale panden. Onder auspiciën van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft een werkgroep van trappenmakers, opdrachtgevers en overheden de werkwijze bij het restaureren van houten trappen vastgelegd.
Met deze uitbreiding van de uitvoeringsrichtlijn voor Timmerwerk is een nieuwe stap gezet in het omschrijven van alle belangrijke delen van het restauratiewerk.
ERM streeft er naar eind 2016 alle werkzaamheden aan gebouwde monumenten (exterieur) beschreven te hebben. Lees meer »

Platform Monumententoezicht
Kennismiddag planmatig toezicht monumenten

Toezicht en handhaving gebeuren bij monumenten vaak ad hoc en is veelal “incident” gestuurd. Hoe kan je meer planmatig de bouwkundige staat van monumenten controleren? Informeer je de eigenaren tevoren? Welke onderwerpen moeten geïnspecteerd worden? Hoe zorg je dat de gebreken verholpen worden? Welke instrumenten staan je ter beschikking? Wat zijn de resultaten in gemeenten die dit meer planmatig oppakken? Hoe zorg je dat het college van begin tot eind betrokken blijft? Wat zijn de ervaringen en resultaten van gemeenten die dit planmatig oppakken?
In de voorlaatste bijeenkomst van het platform werd aandacht besteed aan verwaarlozing en de onderhoudsplicht. Toen is het idee geboren om een platformbijeenkomst te organiseren waarin wordt nagegaan hoe je meer planmatig controle op monumenten kan uitvoeren. Een aantal gemeenten heeft daar interessante ervaringen mee. Het vermoeden is dat veel, vooral kleinere gemeenten, geen planmatige controles op monumenten uitvoeren. Dat te inventariseren is, naast het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen, aanleiding voor de volgende bijeenkomst van het platform, op dinsdag 15 maart van 13.30 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal Nieuw Nazareth van de H.Hart - H.Joseph kerk, Dr. P.J.H. Cuypersplein 5 in Hilversum.
Na een paar korte plenaire inleidingen wordt de focus gelegd bij casussen uit de gemeentelijke praktijk die in kleinere groepen worden toegelicht en besproken. Heb je belangstelling? Geef je dan tijdig op.

De bijeenkomst is bestemd voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving bij monumentenzorg. Zij delen hun kennis en ervaring in het Platform Monumententoezicht. De platformbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

U kunt zich hier aanmelden »

Wil jijzelf een actieve bijdrage leveren door een toelichting te houden op de aanpak in jouw gemeente? Bel of mail dan met het secretariaat van de stichting ERM of neem contact op met A.P.M. (Louis) Hosman van de stichting ERM (louishosman@publicvision.eu; 06-53695421).

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.