Register nieuwsbrief, nr. 5 - december 2018

 

Dit is de vijfde Nieuwsbrief die u informeert over de voortgang met het oprichten van het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. De opbouw van het register is vrijwel voltooid. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag daarover. En deze keer laten wij Vincent van Drie aan het woord, meubelrestaurator, vice-voorzitter van Restauratoren Nederland en een van de leden van de begeleidingscommissie.

Openbare reactieronde ontwerpversie van het Restauratorenregister

Het is zo ver: de inhoudelijke elementen van het Restauratorenregister zijn klaar en gepubliceerd op de ERM-website. Stichting Restauratorenregister en ERM nodigen u van harte uit om aan de reactieronde deel te nemen.

Voordat de ontwerpversie van het Restauratorenregister met uw hulp definitief wordt en kan functioneren moet er nog een hoop gebeuren. De planning is als volgt:

OnderwerpDatum
Openbare reactieronde
Tegelijkertijd:
- Raadplegen achterban
- Juridisch advies
- Redactioneel advies
- Bouw website
- Afspraken maken met toetsende instelling (en)
tot 8 februari 2019
Vergadering BC
- Bespreken reacties en adviezen op ontwerp
- Bespreken resultaten 'try out'
- Test website
februari 2019
Behandeling in CCvD Restauratiekwaliteit; vaststellen als definitief. Instellen Klachtencommissie en Commissie opleiding en nascholing8 maart 2019
Vergadering BC:
- Fine tuning en afronding
- Communicatie
20 maart 2019
Inwerkingtreden Register1 april 2019
Start implementatie:
- Verspreiden informatiebladen
- Instellen helpdesk voor het begeleiden van aanvragers
April 2019
Start presentatie aan andere belanghebbenden (opdrachtgevers, overheden)Mei 2019 e.v.

Uw mening doet er toe!!

We zijn benieuwd naar uw mening! Heeft u tips en wensen? U kunt tot 8 februari 2019 reageren door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Als u daarbij dit format gebruikt voor het indienen van uw reactie, maakt u het uzelf en ons gemakkelijker. De begeleidingscommissie (en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit) betrekken uw reactie bij het vaststellen van de definitieve versie van de documenten die straks de basis vormen voor de registratie als (Senior) Registerrestaurator. Uiteraard zal ERM u over de conclusies informeren.


Hoe verloopt de toetsingsprocedure?

Het belangrijkste onderdeel voor de aanvrager is het doorlopen van de toetsingsprocedure om als Restaurator of als Senior Restaurator geregistreerd te worden Het ontwerp voor deze toetsingsprocedure staat nu op de site van het Restauratorenregister. De aanvrager kiest voor een van de twee beschikbare Toetsende Instellingen (de partij die de toetst of de kandidaat voldoet aan de eisen). De aanvrager stelt zelf het dossier samen met de vereiste bewijsmiddelen voor de toetsing. De registratie-eisen waarop aanvragen door de Toetsende Instelling getoetst worden bestaan uit 3 componenten. Dit zijn: (1) Professioneel werkzaam zijn (2) Competent zijn en (3) Gedrag.

De toetsing vindt mede plaats aan de hand van 3 rapportages en een beoordelingsgesprek. In het beoordelingsgesprek ‘pitcht’ de aanvrager zijn/haar vakbekwaamheid aan de hand van een door hem of haar uitgevoerd project. Het gesprek + pitch en de aangeleverde rapportages wegen even zwaar voor de toelating. Lees voor meer informatie het Informatieblad ‘Aanvraag toets’.


Werkt de toetsingsprocedure? De ‘Try-out’

Plannen zijn mooi, maar hoe werkt (het voorbereiden op) het registreren en het toetsen in de praktijk? En leidt het tot logische uitkomsten? Om dat te onderzoeken wordt een ‘try-out’ georganiseerd. In januari en begin februari wordt een 20-tal personen uit diverse restauratiedisciplines benaderd met de vraag om mee te doen aan een proef. Twee organisaties zijn gevraagd om op te treden als onafhankelijke, professionele Toetsende Instelling. Centraal in de 'try-out' staan de volgende onderwerpen en daaruit voortvloeiende vragen:

  • Voorbereiding en procedures: zijn de ontwerpteksten juist, volledig en duidelijk?
  • Toetsen: is het mogelijk om tot een oordeel te komen en is dat een logisch oordeel?
  • Tijd en kosten: welke inspanningen moeten daarvoor geleverd worden?
  • Aanbevelingen: hoe kan het beter/of efficiënter?

De Toetsende Instellingen zullen in februari 2019 een ‘try-out’-verslag aanleveren dat in de begeleidingscommissie besproken wordt. Op basis hiervan (en van de overige commentaren en adviezen) komt de begeleidingscommissie dan tot zijn eindadvies aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Wij hopen van harte dat u mee wilt doen aan de ‘try-out’. Laat u het ons weten? Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl.


Vincent van Drie, meubelrestaurator en vice-voorzitter Restauratoren Nederland: ‘Het vakgebied wordt herkend en erkend’

‘Ik juich de totstandkoming van het Restauratorenregister zeer toe. Het maakt het beroepsprofiel van de restaurator duidelijker. En met die herkenning is het tegelijk ook een erkenning van ons vakgebied’. Aldus een van de aanjagers van het Register, Vincent van Drie. 

‘Dat aanjagen begon eigenlijk al in 2005, toen ik tijdens de toenmalige Restauratiebeurs een symposium verzorgde getiteld “herstel de ambachtsopleiding”. Het ging daarbij om de erkenning dat voldoende oefening van praktische vaardigheden, zowel op het gebied van conserveren als van vervaardigen, essentieel onderdeel zijn van het vakmanschap van een restaurator. Uit de zaal werd ingebracht: “wat doe jij daar zelf aan?”. Dat plantte het zaadje. 

Voor de restauratieprofessional is, net als in elk vak, perspectief en waardering nodig. Het Restauratorenregister biedt dat en daarom ben ik ingestapt. Het is een toegankelijk register geworden waar de professional zich welkom voelt. Tijdens het uitwerken van het register is nadrukkelijk ook gekeken naar een redelijke balans tussen eisen en kosten bij de controle van die eisen. En theorie en praktijk worden beide gewaardeerd. Zowel de gevorderde beroepsbeoefenaar die als autodidact met de nodige ervaring en zelfreflectie restaurator werd als hij/zij die via een gerichte studie het vak heeft geleerd, kunnen erin worden opgenomen. Ik verwacht dat het tot stand komen van het Restauratorenregister, met een helder zicht op de juiste kwaliteit, stimulerend zal werken op de verdere professionalisering van onze beroepsgroep’.


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratorenregister of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.
Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.