CCvD

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de erkenningsregelingen en andere documenten die onder haar beheer zijn gebracht. Het College stelt (wijzigingen van) de tekst van de documenten vast. De kwaliteitsstandaard restaureren monumenten is daarbij leidraad voor de te maken keuzes. Daarbij worden uiteraard de historie van een document en de gebruikersgroep in acht genomen: de ERM-Kwaliteitsstandaard fungeert niet zo zeer als drempel als wel als ambitie voor de toekomst.
Periodiek rapporteren de certificerende instellingen aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit over manier waarop de erkenningsregelingen functioneren. Dat kan aanleiding zijn tot het geven van aanwijzingen aan de certificerende instellingen of tot het aanpassen van de eisen in de regeling. Klik hier voor het jaarverslag 2017.

Samenstelling van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

De samenstelling van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verbreed zodat alle partijen die bij de kwaliteit van restauraties betrokken zijn, zich in het college vertegenwoordigd kunnen voelen. Het college bestaat uit branche-organisaties van uitvoerende bedrijven zoals leveranciers van diensten (aannemers, architecten, specialisten), opdrachtgevers (zowel publieke als private opdrachtgevers) en gemeenten in de rol van bevoegd gezag en andere betrokkenen zoals de provincies en de RCE. Het college heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bureau van de Stichting ERM verzorgt het secretariaat van het Centraal College van Deskundigen.


Rob van Hees
Voorzitter


Walter de Koning
Secretaris


Marc van Roosmalen
plv. voorzitter
namens Raad voor Rijksvastgoed (RVR)


Gert Tutert
Opdrachtgever (particulier)
namens Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)


André Hoek
Opdrachtgever (particulier)
namens Stichting Restauratoren Register (SRR)


Bastiaan van de Kraats
Opdrachtnemer
namens Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)


Kasper Burgy
Opdrachtnemer
namens Vakgroep Restauratie (VR)


Berrie Endevoets
Opdrachtnemer
namens Platform Gespecialiseerde Aannemers


Michiel van Hunen
Waarnemer
namens Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)


Joop Heijdra
Provincies
namens Provincies


Rients Anne Slotema
Gemeenten
namens Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM)


Francois van Twist
Certificerende instelling
namens Certificerende instellingen


Natasha Herman
Restaurator
namens Restauratoren Nederland, A.R.A., Restauratie Convergent, VRN


Vacature
Opdrachtgever (particulier)
namens Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)


Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Klik hier voor de notulen van de vergaderingen van het college en de vergaderdata.

Klik hier voor het reglement van het College dat de werkwijze van het College beschrijft.