Register nieuwsbrief, nr. 9 - juni 2019

 

Dit is de negende Nieuwsbrief die u informeert over de voortgang van het oprichten van het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. Op 1 juli staat het Register online: www.restauratorenregister.nl En op 29 juni aanstaande kunt u zich uitgebreid laten informeren tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst in Utrecht.

Dit is de negende Nieuwsbrief die u informeert over de voortgang van het oprichten van het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. Op 1 juli staat het Register online: www.restauratorenregister.nl En op 29 juni aanstaande kunt u zich uitgebreid laten informeren tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst in Utrecht.

Nieuw Restauratoren Register vindplaats voor vakmensen

Nederland is een nieuw register rijker; dat van restauratoren van roerend erfgoed. Wie zekerheid wil dat een schilderij, antieke vaas of bijvoorbeeld een historisch wandkleed kwalitatief hoogwaardig wordt onderhouden of gerestaureerd kan in de toekomst in het Restauratoren Register een goed opgeleide en/of ervaren vakman of vrouw vinden. Aanmelden voor registratie is mogelijk vanaf 1 juli 2019. De verschillende beroepsverenigingen van restauratoren hebben samen met vertegenwoordigers van overheid en opdrachtgevers de handen ineengeslagen. Die samenwerking vloeide voort uit een gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit en kwaliteit van restauratoren. ERM begeleidde de totstandkoming van het nieuwe register dat te vinden is op www.restauratorenregister.nl. lees verder

Foto: Esther Wieringa

Informatiebladen
Zie voor meer informatie de twee informatiebladen met algemene informatie over het Restauratoren Register en informatie over hoe je geregistreerd kunt worden.

Foto: Esther Wieringa


Informatiebijeenkomst 29 juni

A.R.A. Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent, de Vereniging Restauratoren Noord en de stichting ERM nodigen u van harte uit voor een tweede informatiebijeenkomst over het nieuwe register. Ingegaan zal worden op het doel en de werking van het Restauratoren Register. Verder wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van de reacties op het concept. Daarnaast komen onderwerpen als scholing, gedragscode en mogelijke aanvulling (Historische Binnenruimten) aan bod. Tenslotte hoe u zich kunt aanmelden. En u kunt kennis maken met medewerkers van de toetsende instelling.
De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdagmiddag 29 juni in de Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht. Meer informatie en aanmelden voor deze gratis bijeenkomst.


Reacties op het ontwerp

Er zijn van veel betrokkenen reacties ontvangen op de verschillende documenten die samen het Restauratoren Register gaan vormen. De begeleidingscommissie was verheugd over het aantal en het niveau van de reacties, maar eerlijk is eerlijk – het heeft ook de nodige moeite gekost om deze te ordenen en inhoudelijk recht te doen. Om tot een consistente bespreking en besluitvorming te komen zijn alle reacties per document geordend in separate overzichten.

Foto: Esther Wieringa

Op basis van de reacties en externe toetsen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De lijst met disciplines (hernoemd naar specialismen) is op diverse punten aangepast.
  • Voor de lijst met te erkennen opleidingen zal een aparte Commissie opleidingen en nascholing nog advies uitbrengen aan het CCvD Restauratiekwaliteit na een zorgvuldige (herover)weging van de eerder gepubliceerde lijst.
  • Historische Binnenruimten (HB) is nu ook opgenomen als specialisme, maar zal in de komende fase (fase 2 in het project Restauratoren Register) en in overleg met betrokkenen en deskundigen worden uitgewerkt.
  • De Gedragscode is herschreven in een vorm die niet meer een volledig eigen tekst betreft, maar een aanvulling op en soms wijziging van de Europese E.C.C.O. code of ethics. De Gedragscode is beschikbaar in een NL en Engelstalige versie (Code of Conduct).
  • De eisen aan bij- en nascholing – het puntensysteem- is bij verschillende categorieën aangepast.
  • Voor de restauratoren die al wel werkzaam zijn, maar niet beschikken over een diploma op basis van een geëigende opleiding wordt een overgangsregeling ingesteld. Deze kan inwerkingtreden als ook een programma voor bijscholing is gerealiseerd. Dit voorstel is vervat in een discussienotitie die is voorgelegd aan het Nederlands Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Deze houdt in essentie in dat betrokkenen in staat gesteld worden om voor specifieke vakken scholingsmodules te volgen, binnen een nog vast te stellen periode (uitgangspunt is 5 jaar na het operationeel worden van het bijscholingsprogramma).
  • Het CCvD Restauratiekwaliteit heeft besloten de werking van het Restauratoren Register 2 jaar na in werking treden te evalueren.

Foto: Esther Wieringa


Try out Restauratoren Register

In de periode december 2018 – februari 2019 heeft een praktijkproef plaatsgevonden om te bezien hoe de structuur en criteria in praktijk uitwerken. Hieraan hebben veertien restauratoren deelgenomen, verdeeld over meerdere specialisaties. De conclusie hiervan was dat de structuur werkbaar is, maar dat de criteria op diverse punten aanscherping behoeven. Tevens zijn de documenten door een externe partij getoetst aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) en de criteria die de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) in het verleden heeft gebruikt bij haar negatieve advies bij een eerdere (branche geïnspireerde) variant. De conclusie hiervan was dat de documenten aan de AVG en ACM-criteria voldoen mits een beperkt aantal tekstuele aanpassingen zouden worden doorgevoerd.


Fase 1 in werking op 1 juli 2019; start fase 2

De nu voorbereide delen van het Restauratoren Register treden op 1 juli 2019 in werking. Vanaf dat moment is aanmelden voor registratie mogelijk. Tegelijk start fase 2 voor onderwerpen als Historische Binnenruimten en de implementatiebegeleiding. In een volgende nieuwsbrief wordt u hierover verder geïnformeerd.

Foto: Esther Wieringa


Help!desk met spreekuur Restauratoren Register in augustus

Op 20 en 22 augustus aanstaande bent u van harte welkom in Gouda bij de stichting ERM met al uw vragen over het Restauratoren Register. We plannen u dan in voor maximaal 45 minuten zodat u uw vraag in een persoonlijk gesprek aan ons kunt voorleggen. We zullen dan proberen uw vraag of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Op 20 augustus is het inloop/spreekuur tussen 10 en 13 uur.
Op 22 augustus is het inloop/spreekuur tussen 13 en 16 uur.
Als u gebruik wil maken van het spreekuur op een van deze dagen, dan kunt u uw naam en email adres en uw voorkeursdag en -tijdstip doorgeven aan: restauratorenregister@stichtingERM.nl
Klik hier meer informatie en nieuws.

Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.