Webversie? Klik dan hier.

Register nieuwsbrief, nr. 8 - juni 2019

 

Dit is de achtste Nieuwsbrief die u informeert over de voortgang van het oprichten van het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. Eind 2018 is een eerste versie van het Register gepubliceerd, hoe ver zijn we nu? Op 29 juni aanstaande kunt u zich uitgebreid laten informeren tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst in Utrecht. En in deze nieuwsbrief laten wij Bill Wei aan het woord, werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en één van de leden van de begeleidingscommissie voor het ontwikkelen van het Restauratoren Register.

Informatiebijeenkomst Restauratoren Register - 29 juni 2019

Het is bijna zover: per 1 juli 2019 wordt het nieuwe Restauratoren Register operationeel. Na een lange voorbereidingstijd gaat een geheel nieuw opgezet beroepsregister van start, voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. De oprichters - A.R.A. Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent, de Vereniging Restauratoren Noord en de stichting ERM - nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe register.

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het doel en de werking van het Restauratoren Register. Verder een overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van de reacties op het concept (schriftelijk en tijdens de informatiebijeenkomst op 23 februari jl.). Ook wordt u geïnformeerd over onderwerpen als scholing, gedragscode en mogelijke aanvulling (historische binnenruimten). Tenslotte hoe u zich kunt aanmelden. En u kunt kennis maken met medewerkers van de toetsende instelling.

De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdagmiddag 29 juni a.s. in De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 in het centrum van Utrecht met een lunch vooraf en borrel na afloop. U bent van harte welkom! U kunt zich hier aanmelden. Daar vindt u ook het programma voor de middag. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Foto: Esther Wieringa


CCvD Restauratiekwaliteit stelt documenten RestauratorenRegister vast

Op 17 mei 2019 heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit zich gebogen over het eindconcept van het Restauratoren Register. De begeleidingscommissie heeft alle reacties op het in december 2018 gepubliceerde ontwerp uitvoerig besproken en met diverse partijen aanvullend overleg gevoerd. Het resultaat is ter vaststelling voorgelegd aan het CCvD. Het CCVD heeft met waardering kennis genomen van de stukken en de behandeling van de reacties op het ontwerp-Register. Uitgebreid is stilgestaan bij onder meer de Gedragscode en de lijst met te erkennen opleidingen. Het CCvD heeft de documenten met enkele wijzigingen vastgesteld. Met betrekking tot de lijst met te erkennen opleidingen heeft het CCvD gevraagd om de nieuwe Commissie Opleidingen ook in te zetten voor de eerste versie (en zo te garanderen dat alle opleidingen langs dezelfde lat gelegd worden).


Doorontwikkelen van het Register: aparte aandacht voor historische binnenruimten

Het Restauratoren Register is bestemd voor alle restauratoren op het gebied van het roerend erfgoed. De reacties op het ontwerp van het Register maakten duidelijk dat Historische Binnenruimten daarin niet mogen ontbreken. De onderzoekers die zich hebben gespecialiseerd in de samenhang van objecten, ensembles als bijvoorbeeld een historische binnenruimte, staan voor aparte vraagstukken. Aan hun werk worden dan ook specifieke eisen gesteld. Dit zal in een binnenkort te starten vervolg worden uitgewerkt en later aan het Restauratoren Register worden toegevoegd. In deze nieuwe fase van het Restauratoren Register zal samen met deze specialisten onderzocht worden welke eisen aan opleiding, ervaring en vakbekwaamheid gesteld moeten worden. ERM overlegt met betrokkenen wie deze discipline in de begeleidingscommissie zal gaan vertegenwoordigen.

Foto: Esther Wieringa


Gedragscode Restauratoren Register: E.C.C.O.-code of ethics in aangepaste vorm

Een van de belangrijke onderdelen van het Restauratoren Register is een Gedragscode. Eind 2018 is een eerste versie van de Gedragscode gepubliceerd. In het ontwerp was er voor gekozen om hiervoor niet de Ethische code van de European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O.) als richtlijn te hanteren. Gezien de vele reacties is gekozen voor een aangepast opzet waarbij de E.C.C.O. code of Ethics wel gehanteerd gaat worden, maar in aangepaste vorm (de Gedragscode Restauratoren Register). De Gedragscode Restauratoren Register bevat diverse verbeteringen en aanvullingen. De nieuwe Gedragscode is - in combinatie met de andere documenten van het Restauratoren Register – ook juridisch gezien een juiste basis voor het objectief toetsbaar maken van het werk.


Commissie studeert op toetsbare kennis

Welke opleidingen bieden voldoende kennis voor het restauratoren vak? Hiervoor zal een lijst met door het CCvD Restauratiekwaliteit ten behoeve van het RestauratorenRegister erkende opleidingen worden gepubliceerd. Over de vraag welke opleidingen erkend kunnen worden door het CCvD Restauratiekwaliteit, gaat een nieuw in te stellen commissie Opleidingen zich nu buigen. De commissie wordt een permanente adviescommissie van het CCvD, bestaande uit twee restauratoren en een onderwijskundige. De Commissie wordt gevraagd op korte termijn de curricula van de diverse opleidingen te bestuderen en hierover met een advies voor het CCvD Restauratiekwaliteit te komen. NB. Deze erkenning door het CCvD is geen accreditatie zoals bedoeld in het onderwijs. De CCvD-erkenning zegt alleen dat de opleiding voldoende theoretische en praktische kennis levert zodat de RegisterRestaurator in spé aan de opleidingseis van de aanvraag tot opname in de register voldoet.


Discussienotitie en overgangsregeling voor restauratoren zonder opleiding

Voor restauratoren zonder opleiding, zij die zich het restauratievak in de praktijk eigen hebben gemaakt, is een tijdelijke overgangsregeling nog in ontwikkeling. Uiteindelijk zal een restaurator zich niet meer kunnen inschrijven in het Restauratoren Register op uitsluitend zijn of haar praktijkervaring. Dat zal ook voor de zeer gespecialiseerde restauratoren gelden voor wie, qua specialisatie, geen gerichte opleiding bestaat. Randvoorwaarde is uiteraard dat er een scholingsprogramma ontwikkeld wordt zodat deze mensen zich wel eventueel kunnen aanmelden. De ontwikkeling van het scholingsprogramma wordt in de volgende paragraaf besproken.

Work in progress
Een mogelijkheid tot nascholing die wordt onderzocht biedt het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) aan. Het NCE is door een subsidie van OCW in staat gesteld om lacunes in de scholing van restauratoren op te vullen. Daartoe is een discussienota over een bij- en nascholingsprogramma voor Registerrestauratoren opgesteld. Onderzocht wordt daarom om een aantal basismodules te ontwikkelen die voor elke vak-beoefenaar relevant zijn. Het NCE kan hierin voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om modules als Geschiedenis van het restaureren en conserveren, Scheikunde, Materiaalkunde, en Verslagleggen en documentatie. Maar hierbij wordt geconstateerd dat binnen veel restauratiedisciplines slechts enkele restauratoren werkzaam zijn. Dat maakt een rendabel aanbod bijkans onhaalbaar. Heel specifiek gerichte kennis moet een persoon dan waarschijnlijk zelf zoeken. Dit zou in de vorm van een vakseminar, workshop of congres kunnen zijn.

Foto: Esther Wieringa


Website en helpdesk

In de loop van juni wordt de website RestauratorenRegister.nl aangevuld met alle nu vastgestelde documenten, zodat u alles wat van belang is voor de erkenning van een restaurator op deze website verzameld ziet. Op deze website zal ook de lijst met Register Restauratoren staan en een uitgebreide zoekfunctie voor het vinden van de juiste restaurator.

ERM zal een helpdesk installeren vanaf 1 juli, wanneer het Register operationeel is. Zowel telefonisch als met inloopspreekuren kunnen restauratoren advies inwinnen ten dienste van de voorgenomen registratie. De data waarop de Helpdeskdagen verzorgd worden, zal gepubliceerd worden op de website www.restauratorenregister.nl.


‘Register is ook internationaal gezien een prachtig resultaat’

‘We hebben een mooi resultaat bereikt met het Restauratoren Register’, stelt Bill Wei, verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) vast. ‘In het proces is heel hard gewerkt en zijn veel meningen op een goede wijze samengebracht. Ik zie ernaar uit dat het Register nu operationeel wordt. Het is, ook internationaal bezien, een prachtig instrument om de kwaliteit van de restaurator voor het voetlicht te brengen. Dat is ook hard nodig, want het imago kan veel beter. Bij de media, waar nogal eens foutief over de “restaurateur” wordt geschreven, en bij het brede publiek waar een restauratie nog maar al te vaak als een reparatie wordt beschouwd’.

‘Wat nu een belangrijke vervolgstap gaat worden is het inrichten van een goed bij- en nascholingstraject. Net als elke vakman en vakvrouw hebben ook restaurators behoefte aan regelmatige vernieuwing van kennis. Dat kan gaan om het gebruik van nieuwe technieken, maar ook om nieuwe opvattingen over de ethische aspecten van het vak’, aldus Bill Wei.

Foto: Bill Wei, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Natasha Herman in CCvD

Restaurator en lid van de begeleidingscommissie voor het Register, Natasha Herman, heeft als vertegenwoordiger van de restauratoren plaatsgenomen in het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Zij is voorgedragen door A.R.A., Restauratoren Nederland en de Vereniging Restauratoren Noord. Natasha Herman is boekconservator en eigenaar van Redbone Bindery in Groningen. Zij volgt daarmee Jaap van der Burg op, die het CCvD begin 2018 heeft verlaten. Het CCvD is een besluitvormend college waarin opdrachtgevers, uitvoerenden en overheden in de monumentenzorg zijn vertegenwoordigd. In het CCvD wordt de positie van opdrachtgever in relatie tot roerend erfgoed ingevuld door Andre Hoek.

Foto: Natasha Herman


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.