Stichting ERM
Nieuwsbrief juni 2019

Informatiebijeenkomst Restauratoren Register: zaterdag 29 juni 2019

Het is bijna zover: per 1 juli 2019 wordt het nieuwe Restauratoren Register operationeel. Na een lange voorbereidingstijd gaat een geheel nieuw opgezet beroepsregister van start, voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. De oprichters – A.R.A. Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent, de Vereniging Restauratoren Noord en de stichting ERM- nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe register.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het doel en de werking van het Restauratoren Register. Verder een overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van de reacties op het concept (schriftelijk en tijdens de informatiebijeenkomst op 23 februari). Ook aandacht voor de geplande aanvulling met Historische Binnenruimten. Tenslotte hoe u zich kunt aanmelden. En u kunt kennis maken met de toetsers.

De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdagmiddag 29 juni a.s. in De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 in het centrum van Utrecht met een lunch vooraf en borrel na afloop. U bent van harte welkom! U kunt zich hier aanmelden. Daar vindt u ook het programma voor de middag.


Bron: Esther Wieringa


CCvD stelt URL Bouwkundig advies monumenten en URL Gebouwinspecties vast

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) heeft twee nieuwe richtlijnen vastgesteld. Geen restauratie zonder stap naar verduurzaming, geen onderhoud zonder visie op de langere termijn. En hoe omgaan met te veel of te weinig water rondom de kwetsbare funderingen? Wat is de balans tussen constructie-veiligheid en historische waarden? In de nieuwe versie van URL 2001 Bouwkundig Advies Monumenten n wordt omschreven aan welke eisen de planvorming en begeleiding van onderhoud en technisch herstel moet voldoen. Dit omvat ook het advies voor de verduurzaming van monumentale gebouwen. Klik hier voor de richtlijn.

In de nieuwe URL 2005 Gebouwinspecties wordt omschreven op welke wijze een inspecteur bij monumentale gebouwen te werk gaat en hoe de ernst van gebreken herkend moeten worden om tot een objectieve conditiescore te komen, aangevuld met herstelmaatregelen. De URL 2005 Gebouwinspectie combineert de systematiek van modern vastgoedbeheer (NEN 2767) met de inhoudelijke kennis uit het Inspectiehandboek Monumentenwacht. Klik hier voor de richtlijn.


URL 2001: Zorgvuldige uitwerking van de plannen


Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuw digitaal hulpmiddel ontwikkeld voor advisering rondom omgevingsvergunningen. ‘De “Wegwijzer advies omgevingsvergunning” geeft makkelijk antwoord op vragen hoe en wanneer gemeenten en omgevingsdiensten bij de RCE advies kunnen of moeten inwinnen voor, tijdens of na een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een gebouwd of groen rijksmonument. Maar ook particuliere eigenaren kunnen baat hebben bij deze toolkit’, aldus Mieke van Bers van de RCE. Lees verder.


Mieke van Bers: De Wegwijzer is in een functionele toolkit met allerlei basisinformatie, bijvoorbeeld ook over het gebruik van de ERM richtlijnen – bron: RCE


Wet kwaliteitsborging bouwen aangenomen

De Eerste Kamer heeft na een jarenlange en intensieve voorbereiding op 14 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Doel is minder constructiefouten en gebreken bij nieuwe bouwwerken. De wet bevat twee pijlers:

  • Privatisering van het toezicht op het voldoen aan het Bouwbesluit (wijziging Woningwet).
  • Wijzigen van de mogelijkheden tot het aansprakelijk stellen van aannemers (wijziging Burgerlijk Wetboek)

Inwerkingtreding van de Wkb is voorzien gelijk met de Omgevingswet, dus per 1 januari 2021. Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.
Bouwen in, aan of op rijksmonumenten, gemeentelijke en provinciale monumenten gaat niet mee in de eerste fase van inwerkingtreding van de Wkb, maar bij de instroom van andere ‘gevolgklasses’. Eerst zullen er ook nog pilots plaatsvinden met betrekking tot monumenten. Het Ministerie van OCW zal over het bouwen in relatie tot beschermde monumenten actief in contact blijven met het Ministerie van BZK. Kijk hier voor meer informatie.


Illustratie: Ministerie van BZK


Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

De uitvoeringsrichtlijnen bevallen ons uitstekend. Zij staan voor goede kwaliteit tegenover een goede prijs’, sprak dagvoorzitter Bert van Bommel, werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf, bij de opening van de informatiebijeenkomst op 21 mei 2019. Deze dag stond geheel in het teken van nieuwe richtlijnen en nieuwe financiële regelingen die bijdragen aan betere onderhouds- en restauratieplannen. ERM had hiertoe het initiatief genomen en samen met de RCE er inhoud en vorm aan gegeven. Na twee plenaire inleidingen waren er t negen parallelsessies met een gevarieerde inhoud en aansluitend twee bezichtigingen: een blik op het pas gerestaureerde fort en een ‘demo’ van een gebouwinspectie. Een volle dag en een volle zaal, want ruim 160 deelnemers waren daarvoor naar Fort Altena in Werkendam getogen. Lees verder.


Bron: Stichting ERM


ERM mini-symposium: Verduurzamen met behoud van culturele waarden

‘Verduurzamen moet, anders dreigt leegstand’, stelde dagvoorzitter Walter de Koning vast bij de opening van het minisymposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’. Van de bezoekers aan de beurs Monument 2019 kwamen zo’n 130 af op de verschillende bijdragen en het debat dat ERM op 14 mei in de Brabanthallen verzorgde. ‘We staan voor grote uitdagingen’, aldus De Koning: ‘, waaronder de verduurzaming van ons gebouwde erfgoed’. ‘En’, voegde hij er gelijk aan toe, ‘hiervoor is de absolute waarheid nog niet gevonden. Want hoe werk je aan zowel het terugdringen van het energieverbruik, aan het verminderen van de CO2-uitstoot als aan het behoud van de culturele waarden?’ Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.