Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuw digitaal hulpmiddel ontwikkeld voor advisering rondom omgevingsvergunningen. ‘De “Wegwijzer advies omgevingsvergunning” geeft makkelijk antwoord op vragen hoe en wanneer gemeenten en omgevingsdiensten bij de RCE advies kunnen of moeten inwinnen voor, tijdens of na een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een gebouwd of groen rijksmonument. Maar ook particuliere eigenaren kunnen baat hebben bij deze toolkit’, aldus Mieke van Bers van de RCE.


Mieke van Bers: De Wegwijzer is in een functionele toolkit met allerlei basisinformatie, bijvoorbeeld ook over het gebruik van de ERM richtlijnen - bron: eigen foto

Wie zijn rijksmonument wil opknappen of verbouwen heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig van de betreffende gemeente of omgevingsdienst. Deze verstrekkers kunnen daarvoor de RCE inschakelen voor een advies. Dat levert regelmatig vragen op: ‘Wanneer betrek ik de RCE bij een overleg of vraag ik een preadvies? En is dat eigenlijk verplicht?’

‘Maar er was nog een andere aanleiding’, vertelt Mieke van Bers. ‘Dat was de aanbeveling van de tegenwoordig geheten Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor meer transparantie in de wettelijke adviserende taak van de RCE. Inhoudelijk werden de adviezen als deskundig beoordeeld, maar de Inspectie miste heldere beoordelingscriteria, op basis waarvan een advies wordt afgegeven’.

‘Dat heeft’, vervolgt Mieke van Bers, ‘allereerst geleid tot een interne beleidslijn, de zogenoemde ‘Interventie ethiek’. Die was bedoeld om intern alle adviseurs op één lijn te krijgen. Vervolgens wilden we dit naar buiten brengen. En daar diende zich een mooie koppeling aan, namelijk die met de aanstaande Omgevingswet. In de ontwikkeling tot de inwerkingtreding van die wet is al het nodige gaande bij gemeenten. Het verlenen van een vergunning is van de alles wetende en alles kunnende monumentenambtenaar overgedragen aan de Wabo-coördinator. Deze blijkt in de praktijk veel minder zicht te hebben waarvóór en wannéér hij of zij bij de RCE te rade kan gaan’.

‘Zo vraagt de Omgevingswet veel vooroverleg en is het dus zinnig om vroegtijdig advies in te winnen bij de RCE. Dat voortraject, maar ook het overigens evenmin verplichte na-traject, zijn zaken waarbij de RCE graag wordt betrokken. Vandaar de Wegwijzer. Deze is primair gericht op gemeenten, omdat het de wettelijke taak van de RCE is deze te adviseren. Maar ook eigenaren kunnen er hun voordeel mee doen, bijvoorbeeld met de aangeboden stroomdiagrammen. Want de Wegwijzer maakt voor het hele veld transparant hoe wij adviseren. In feite is het een toolkit, heel functioneel, met allerlei basisinformatie, bijvoorbeeld ook over het gebruik van de ERM richtlijnen.’ Kijk hier voor meer informatie en de Wegwijzer.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80