Stichting ERM
Nieuwsbrief april 2020

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

ProRail zoekt bedrijven die veilig werken op en rondom het spoor combineren met restauratiekennis, waarbij het gebruik van de ERM-richtlijnen dwingend is. Circa 100 vooroorlogse perronkappen zijn in meer of mindere mate toe aan restauratie. Daarvoor start ProRail een programma voor de komende tien jaar. Om een wijze van aanbesteden te ontwikkelen die goed aansluit op de restauratiesector heeft ProRail samenwerking gezocht met ERM. Lees verder.


Perronkap station Leeuwarden - foto ProRail


Erfgoedzorg in coronatijd

Terwijl binnen, in musea, door de coronacrisis restauraties zijn stil komen te liggen, gaat buiten gelukkig nog veel door, op aangepaste wijze. Aan de Sint Jan in Den Bosch wordt stug doorgewerkt, maar voor het eerst in de geschiedenis komen er geen gelovigen voor de missen. Ook bij de restauratie van een ander project, een landhuis in Brummen, gaat alles, zij het wat stroperiger, gewoon door. En in deze schrale tijd voelt het onderhoud en restauratie van monumentaal groen weldadig aan. Lees verder.


De eucharistieviering in een lege kathedraal – foto Joan van den Hurk


Goudse wethouder Hilde Niezen toegetreden tot ERM-bestuur

Hilde Niezen, wethouder in Gouda, is toegetreden tot het bestuur van ERM. Met de komst van Hilde Niezen wordt de gemeentelijke inbreng bij discussies over beleid en koers van ERM versterkt. Hilde Niezen heeft als wethouder onder andere het klimaat (water, groen en bodemdaling), duurzaamheid en energie en stedelijk beheer en mobiliteit in haar portefeuille. Allemaal onderwerpen die een nadrukkelijk link hebben met monumentenzorg, zeker in de historische binnenstad van Gouda. Verder neemt zij deel aan landelijk overleg zoals de VNG-commissie voor Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Lees verder.


Hilde Niezen, wethouder Gouda en bestuurslid ERM – foto gemeente Gouda


Digitalisering is een blijvertje in het steenhouwwerk: het tekenen en maken van een mal verdwijnen

‘Je moet technische vernieuwingen omarmen, nooit achterblijven, dan loop je het risico je positie te verspelen’, stelt Roderick Nijenhuis, commercieel directeur bij Slotboom Steenhouwers. ‘Dat vergt niet alleen investeringen in machines en apparatuur, maar ook in de opleiding van de mensen. Ook de aloude ambachten vragen inmiddels steeds meer om hooggeschoolde mensen’. Lees verder.


Roderick Nijenhuis: 'Het lijkt alsof er is getekend, maar de belijning buitenmaten is direct 3D gemodelleerd' – foto Slotboom Steenhouwers


Webinar ERM-certificering

Geïnteresseerde restauratiebedrijven lieten zich vrijdag 17 april jongstleden bijpraten en stelden vragen over de ERM-certificering: het wat, hoe, waarom en wat het bedrijven oplevert. Voor de beantwoording kwamen ook diverse ervaringsdeskundigen aan het woord. Bekijk hier de video-impressie van deze ERM webinar over certificering.


Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

ERM werkt samen met MonumentenwachtNL aan een pilot voor het combineren van bouwkundige inspecties met het inspecteren van de energieprestatie bij monumentale gebouwen. Deze combinatie wordt mogelijk gemaakt door een aanvulling van de uitvoeringsrichtlijn voor het inspecteren van gebouwen, URL 2005. De pilot is bedoeld om het gecombineerd inspecteren in praktijk te testen op vier locaties. De uitvoeringsrichtlijn is in werking sinds 2019. De bouwkundige inspectie wordt uitgevoerd conform de URL 2005. Tegelijk worden gegevens verzameld over de energieprestatie van de gebouwschil en andere gegevens, zoals beschreven in de concept-aanvulling van de URL. De resultaten van deze pilot worden verwerkt in de definitieve versie van URL 2005. Lees verder.


Luchtstromen controleren – foto Monumentenwacht Fryslân


Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde invoeringsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) – januari 2021 – niet mogelijk is. Dit in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Wanneer de Wkb wel in werking zal treden laat zij nog voor de komende zomer weten. Lees verder.


ERM meer actief op social media

Stichting ERM deelt haar kennis, nieuwsberichten, praktische tools en informatie over kwaliteitsrichtlijnen nu ook actief op social media. Bestemd voor restauratieprofessionals, monumenteigenaren, bestuurlijke opdrachtgevers en overheden om hen nóg sneller en gerichter te informeren over de werkzaamheden van ERM. Volg, deel en ‘like’ onze berichten op:


en uiteraard de website www.stichtingerm.nl.


Webinars workshops 'ondernemerschap' - 14 en 28 mei 2020

Een toekomstgericht ondernemer is op de hoogte, kijkt vooruit en is voorbereid. Ondernemers werkzaam in het cultureel erfgoed doen waar ze goed in zijn: hun vak uitoefenen. Maar hoe zit het met ‘het besturen van de onderneming’? Bijblijven is nodig, zowel in het vak zelf, als in het zijn van ondernemer. Dat geldt voor iedere ondernemer - eenmanszaak of leidinggevende met medewerkers. Niet alleen om aan de eisen en wensen van de klant te voldoen, maar ook voor jezelf. Lees verder.


Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

‘Restauratiewerkzaamheden mogen alleen worden door een erkend restauratieaannemer’ schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland in een brief aan de Provinciale Staten. In de brief wordt een nieuwe werkwijze voor de aanpak van monumentaal erfgoed voorgesteld, waarvoor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed in aangepaste vorm in augustus 2020 wordt opengesteld. Met ‘een erkend restauratieaannemer’ duiden Provinciale Staten op de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde, onderdeel van het kwaliteitsbeleid 'Gelderse Voet', of op een ERM-certificaat. Lees verder.


Restauratie Kasteel Doorwerth – foto Gelders Restauratie Centrum


Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Goede historische kennis, een visie en veel aandacht voor het draagvlak, dat zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvol herstel van de monumentale parken op de stadswallen van Zaltbommel. ‘Voor de planmatige aanpak hadden we veel baat bij de ERM-richtlijnen’, vertelt Moniek Biezeman, tuin- en landschapsarchitect bij de gemeente. Lees verder.


Landschapspark Zaltbommel wordt hersteld - Foto Ruurd van Donkelaar


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Ik las uw vorige bericht over windstroom. Daarin kwam kort iets over stroomopwekking met waterkracht bij monumenten aan bod. Onze buitenplaats ligt aan een beek in het oosten van het land, waar het niet zo waait. Is er meer over stroomopwekking met waterkracht te zeggen?

Antwoord
We zagen dat stroomopwekking met windturbines meer landinwaarts in ons land om relatief grote molens vraagt. Wanneer er riviertjes of beken in de nabijheid van ons monument zijn aan te treffen, met voldoende verval en doorstroming, dan is toepassing van elektriciteitsopwekking met waterkracht een interessante optie. Ook hier geldt echter dat in alle nuchtere realiteit moet worden bezien en doorgerekend of en hoeveel energie met een kleine waterkrachtcentrale is op te wekken Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.