Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde invoeringsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) – januari 2021 – niet mogelijk is. Dit in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Wanneer de Wkb wel in werking zal treden laat zij nog voor de komende zomer weten.

Grote impact coronavirus
De brief van de minister sluit aan bij die van minister Van Veldhoven, die de Kamer bericht dat de invoering van de Omgevingswet meer tijd kost dan verwacht. In de brief aan de Eerste en Tweede Kamer stelt Van Veldhoven dat de combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus grote impact heeft op alle partijen die werken aan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Overleg over invoeringsdatum
‘De recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de keuze van het kabinet om de genomen maatregelen voorlopig te continueren, maken dat ik samen met de bestuurlijke partners ga bezien welk uitstel van de inwerkingtredingsdatum nodig is. Daarbij hecht ik eraan te benadrukken, dat het niet gaat over de vraag of het stelsel inwerking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren’, zegt minister Ollongren in de brief. ‘Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving geven aanleiding om de beoogde inwerkingtredingsdatum te heroverwegen.

Coronacrisis
‘Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, zie ik op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen. De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus maakt dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum, zodat bevoegd gezagen zich nu eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona. Na overleg met de bestuurlijke partners zal ik u meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum’, aldus de minister. Hoewel de minister nog geen concrete datum noemt verwachten betrokkenen dat het uitstel van beide wetten – die samen ‘oplopen’ – ongeveer een jaar zal omvatten, wat zou betekenen dat 1 januari 2022 de nieuwe horizon vormt. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de inwerkingtreding wel gewoon door. Zo is vlak na het verzenden van de brief aan de Tweede Kamer het concept-Besluit Kwaliteitsborging gepubliceerd.

Monumentenzorg
Meer weten over wat de Wet kwaliteitsborging inhoudt voor de monumentenzorg? Kijk dan hier.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80