Erkende bedrijven

Erkenning een kroon op het werk
In dit deel van de site vindt u per branche de bedrijven die erkend zijn op basis van een door de stichting ERM beheerde erkenningsrichtlijn. Raadpleeg hiervoor het uitvouw menu onder Erkende organisaties. Een erkenningsregeling bevat de afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit. 

Erkende bedrijven herkenbaar aan het logo Restauratiekwaliteit
Erkende bedrijven mogen (sinds 1 juli 2012) het logo Restauratiekwaliteit voeren. Met het logo is het bedrijf ook visueel herkenbaar als bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.

Naleving gemaakte afspraken
Erkende bedrijven worden periodiek geaudit op hun prestaties en het naleven van de gemaakte afspraken. Dat gebeurt door onafhankelijke en deskundige derden (certificerende instelling). Welke organisatie dat is, verschilt per erkenningsregeling.  Op de site vindt u steeds bij de erkenningsregeling vermeld welke organisatie de audits uitvoert.
Bent u als opdrachtgever niet tevreden over de geleverde kwaliteit en vindt u dat het bedrijf uw klacht niet op adequate wijze afhandelt? Dan kunt u bij de certificerende instelling een klacht indienen die door de instelling onderzocht zal worden.

Beheer van de erkenningsregeling
De erkenningsregeling wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Bij het College kunt u ook terecht met vragen over de inhoud of toepassing van de erkenningsregeling.

Afstemming Kennis en Kunde-regeling (Gelderland) en ERM-regelingen (Nederland)

Per 1 augustus 2015 zijn de regelingen beter op elkaar afgestemd met inachtneming van de verschillen tussen beide regelingen. De uitvoeringsrichtlijnen worden gebruikt voor beide regelingen.

Algemene restauratiebedrijven (hoofdaannemers)

ERM -> K&K
Een bedrijf dat beschikt over het ERM-certificaat voor de BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) is tevens gekwalificeerd voor de K+K-regeling voor ‘algemene restauratiebedrijven’ alsmede voor Timmerwerk en voor Metselwerk. Er is dus geen aanvullende toets nodig.
Het bedrijf wordt op verzoek ingeschreven in het Register van de K&K-regeling. Wel dient jaarlijks inschrijfgeld voor de K&K-regeling worden voldaan.

K&K -> ERM
Als een bedrijf zich heeft gekwalificeerd voor de Kennis&Kunde-regeling met de kwalificaties voor Voorbereiding overall (kaderfunctie), Uitvoering overall (kaderfunctie), Timmerwerk en Metselwerk, dan kan het toelatingsonderzoek voor het certificaat voor de BRL Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) bekort worden. De vakinhoudelijke toets vervalt dan (de toets op het kwaliteitssysteem blijft).
Als het ERM-certificaat voor de ERB is behaald, dan wordt het bedrijf in het ERM-register van erkende bedrijven ingeschreven.

Specialistische restauratiebedrijven
Bij de beoordeling van een bedrijf voor de K&K-regeling worden de van toepassing zijnde ERM-Uitvoeringsrichtlijn en het beoordelingskader van de K&K-regeling gebruikt.
Bij de stichting ERM worden de van toepassing zijnde ERM-Uitvoeringsrichtlijn en de BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ gebruikt.

ERM -> K&K
Een bedrijf dat beschikt over het ERM-certificaat voor BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ is tevens gekwalificeerd voor de K&K-regeling op dat specialisme. Er is dus geen aanvullende toets nodig.
Het bedrijf wordt op verzoek ingeschreven in het Register van de K&K-regeling. Wel dient jaarlijks het inschrijfgeld voor de K&K-regeling te worden voldaan.

K&K -> ERM
Een bedrijf dat beschikt over een K&K-kwalificatie is niet automatisch gekwalificeerd voor BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’. Hiervoor is het nodig dat men zich apart kwalificeert op basis van BRL 4000 ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’.
Als het ERM-certificaat voor de BRL 4000 en de uitvoeringsrichtlijn is behaald, dan wordt het bedrijf in het ERM-register van erkende bedrijven ingeschreven.