Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In 2021 treedt het eerste deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dat heeft belangrijke consequenties voor (ver-)nieuwbouw én monumentenzorg. Welke consequenties dat zijn voor monumentenzorg wordt hier toegelicht.

De Wkb is geen zelfstandige wet; de Wkb wijzigt slechts bepalingen in de Omgevingswet en in het Burgerlijk Wetboek.
De wijzigingen in de Omgevingswet betreffen de wijziging van het bouwtoezicht. De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek betreffen diverse aanscherpingen in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wijziging organisatie bouwtoezicht


  • Wijziging Omgevingswet (gemeentelijke taken)
  • Publiekrechtelijk

Wkb

Wijziging verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer

  • Wijziging Burgerlijk Wetboek (alle werken)
  • Privaatrechtelijk

Wijziging bouwtoezicht

Het toezicht op het naleven van de bouwtechnische voorschriften wordt anders georganiseerd: het gemeentelijk toezicht op het naleven van het BBL wordt vervangen door privaat toezicht (de kwaliteitsborger). Het gaat dan om het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL, de opvolger van het Bouwbesluit 2012).
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het instituut voor Bouwkwaliteit.

NB 1: Het gaat alleen om het toezicht op het naleven van de bouwtechnische voorschriften bij bouwactiviteiten en alleen om het BBL. De gemeentelijke toets aan het omgevingsplan, de welstand, omgevingsveiligheid, toezicht op het gebruik van de bestaande bouw (woonoverlast, brandveiligheid), op de  Erfgoedwet (ergoedverordening) en op de Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument blijft onveranderd, dus een taak van de gemeente.

NB 2: De wijziging betreft alleen gemeentelijke taken. De taken van bijvoorbeeld het waterschap (zoals bemalen - waterwetvergunning) blijven ongewijzigd. 

Wijzigingen in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

De regeling rondom de aansprakelijkheid en de waarschuwingsplicht wordt strikter. Ook komt er een verplicht opleverdossier. Dit wordt geregeld met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80