Restauratieladder als leidraad

Behoud en versterken van monumentale waarden staat in elke restauratie en onderhouds/herstelproject voorop. Maar hoe maak je dit waar, te midden van allerlei vragen en keuzes? De Restauratieladder ondersteunt u bij het maken van keuzes.

Restauratieladder als praktisch houvast.<br/>Voor monumenteigenaren, toezichthouders en vergunningverleners, uitvoerders zoals aannemers en ontwerpers zoals architecten en adviseurs.Restauratieladder als praktisch houvast.
Voor monumenteigenaren, toezichthouders en vergunningverleners, uitvoerders zoals aannemers en ontwerpers zoals architecten en adviseurs.

"Als toezichthouder vinden we prioritering van de Restauratieladder erg belangrijk."

- Martin Netten, adviseur vergunningverlening bij Omgevingsdienst Midden-Holland

Restauratieladder als heldere leidraad bij ingrepen

De Restauratieladder biedt monumenteigenaren, opdrachtgevers, adviseurs, architecten en aannemers een heldere leidraad voor het maken van de juiste keuzes bij de ingrepen. De Restauratieladder is gebaseerd op het Charter van Venetië, het internationale handvest voor het behoud en restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

Restauratieladder helpt bij het maken van keuzes

Aan een restauratie- en onderhoudsproject gaat een waardenstelling door een gekwalificeerde expert vooraf. Dit onderzoek naar de monumentale waarden van het gebouw vormt de basis bij het maken van keuzes voor ingrepen. Het keuzeproces heeft stichting ERM verwerkt in een praktisch stappenplan dat helpt bij het maken van keuzes: de Restauratieladder. Lees alles over de Restauratieladder.

Waarom een Restauratieladder?

  • Instrument om monumentale waarden beter te waarborgen.
  • Leidraad bij het maken van keuzes bij ingrepen.
  • Basis voor model-Restauratiebestek en ERM-uitvoeringsrichtlijnen.

De Restauratieladder wordt toegepast in:

Begrippenlijst

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80