Planning inwerkingtreden

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking: op 1 januari 2024. 

Wkb

Wijziging organisatie bouwtoezicht

  • Treedt gefaseerd in werking
  • Fase 1 niet voor monumenten

Wijziging verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer

  • Treedt direct in werking
  • Ook voor monumenten

Wijziging organisatie bouwtoezicht

De wijziging van de organisatie van het bouwtoezicht treedt gefaseerd in werking. Als eerste de nieuwe regeling voor het toezicht op meer eenvoudige bouwwerken: het gemeentelijk toezicht op de bouwtechnische voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl; opvolger van het Bouwbesluit 2012) wordt vervangen door bouwen onder kwaliteitsborging.

Monumenten (beschermde rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten) zijn van deze eerste fase uitgezonderd. Het gemeentelijk toezicht op werkzaamheden aan monumenten blijft dus voorlopig volledig in stand. Niet alleen voor de Omgevingsvergunning en de Erfgoedwet, maar ook voor het naleven van de bouwtechnische voorschriften van het Bbl.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wkb voor relatief eenvoudige nieuwbouw (gevolgklasse 1). Op basis van de eerste ervaringen hiermee zal na overleg met het parlement in juni 2024 worden besloten of per 1 januari 2025 ook verbouw in gevolgklasse 1 onder het stelsel van kwaliteitsborging gaat vallen.
Gedurende de eerste drie jaar na invoering van de Wkb wordt de werking gemonitord en geëvalueerd. Of ook de tweede fase (uitbreiding naar de overige bouwwerken en naar monumenten) in werking zal treden, hangt af van de resultaten van die evaluatie en van de politieke besluitvorming.

Wijziging verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer

De wijziging van het Burgerlijk Wetboek treedt in één keer in werking. Voor monumenten gaat het daarbij over aanpassingen wat betreft aansprakelijkheid, waarschuwingsplicht en overdrachtsdossier. Er is geen fasering, geen overgangsrecht. Er is één uitzondering: de regel over het overdrachtsdossier treedt later in werking (waarschijnlijk per 1 juli 2024), maar eveneens zonder overgangsrecht. Reden genoeg om nu al op deze regel te anticiperen in overeenkomsten (zie NB 2).

(Voor het bouwen van een nieuwe woning in opdracht van een particuliere ‘bouwconsument’ gelden nog twee andere BW-wijzigingen: financiële borging naleving overeenkomst en nadere regels over de retentietermijn.)

NB 1: De nieuwe bepalingen hebben betrekking op alle aannemingsovereenkomsten van bouwactiviteiten. Dit betreft dus ook de aannemingsovereenkomsten (onderhoud, restauratie, verduurzaming) bij monumenten. Ook als daarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

NB 2: De regeling is ook vóór 1 januari 2024 al belangrijk. Want een project dat na de wetswijziging wordt opgeleverd valt in zijn geheel (dus ook het deel dat eerder, bijvoorbeeld in de jaren 2020 - 2023 is gerealiseerd) onder de nieuwe regels.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80