Planning inwerkingtreden

De Wkb zal tegelijk met de Omgevingswet in werking treden. Volgens de huidige planning is dat op 1 juli 2022. 

Wkb

Wijziging organisatie bouwtoezicht

  • Treedt gefaseerd in werking
  • Fase 1 niet voor monumenten

Wijziging verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer

  • Treedt direct in werking
  • Ook voor monumenten

Wijziging organisatie bouwtoezicht

De wijziging van de organisatie van het bouwtoezicht zal gefaseerd in werking treden. Als eerste de nieuwe regeling voor het toezicht op meer eenvoudige bouwwerken: het gemeentelijk toezicht op de bouwtechnische voorschriften van het BBL (opvolger van het Bouwbesluit 2012) wordt vervangen door bouwen onder kwaliteitsborging.

Monumenten (beschermde rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten) zijn van deze eerste fase uitgezonderd. Het gemeentelijk toezicht op werkzaamheden aan monumenten blijft dus voorlopig volledig in stand. Niet alleen voor de Omgevingsvergunning en de Erfgoedwet, maar ook voor het naleven van de bouwtechnische voorschriften van het BBL. 

Gedurende de eerste drie jaar na invoering van de Wkb wordt de werking gemonitord en geëvalueerd. Of ook  de tweede fase (uitbreiding naar de overige bouwwerken en naar monumenten) in werking zal treden, hangt af van de resultaten van die evaluatie en van de politieke besluitvorming.

Wijziging verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer

De wijziging van het Burgerlijk Wetboek (aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht; opleverdossier) treedt in één keer in werking. Er is geen fasering, geen overgangsrecht.

NB 1: De nieuwe bepalingen hebben betrekking op alle aannemingsovereenkomsten van bouwactiviteiten. Dit betreft dus ook de aannemingsovereenkomsten (onderhoud, restauratie, verduurzaming) bij monumenten. Ook als daarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

NB 2: De regeling is nu al belangrijk. Want een project dat na de wetswijziging wordt opgeleverd valt in zijn geheel (dus ook het deel dat eerder, bijvoorbeeld in de jaren 2020 - 2021) is gerealiseerd onder de nieuwe  regels.  

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80