Planning inwerkingtreden

De Wkb zal tegelijk met de Omgevingswet in werking treden.
Volgens de huidige planning is dat in 2021.

Wijziging organisatie bouwtoezicht


  • Treedt gefaseerd in werking
  • Fase 1 niet voor monumenten

Wkb

Wijziging verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer

  • Treedt direct in werking
  • Ook voor monumenten

Wijziging Bouwtoezicht

De wijziging van het bouwtoezicht zal gefaseerd in werking treden. Als eerste de nieuwe regeling voor het toezicht op meer eenvoudige bouwwerken: het gemeentelijk toezicht op de bouwtechnische voorschriften van het BBL (opvolger van het Bouwbesluit 2012) wordt vervangen door bouwen onder kwaliteitsborging.

Monumenten (beschermde rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten) zijn van deze fase uitgezonderd; het gemeentelijk toezicht op het naleven van het BBL bij werkzaamheden aan monumenten blijft dus voorlopig in stand.

Gedurende de eerste drie jaar na invoering wordt de wet gemonitord en geëvalueerd. De eventuele uitbreiding van kwaliteitsborging naar de overige bouwwerken en naar monumenten hangt af van de resultaten daarvan en van de politieke besluitvorming.

Wijzigingen in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Het privaatrechtelijk deel van de Wkb (aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht; opleverdossier) treedt in één keer (niet gefaseerd) in werking. 

NB 1: De nieuwe bepalingen hebben betrekking op alle aannemingsovereenkomsten van bouwactiviteiten. Dit betreft dus ook de aannemingsovereenkomsten (onderhoud, restauratie, verduurzaming) bij monumenten, ook als daarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

NB 2: De regeling is nu al belangrijk. Want een project dat na de inwerkingtreding van de Wkb wordt opgeleverd valt in zijn geheel (dus ook het deel dat eerder, bijvoorbeeld in de periode 2018 - 2020 is gerealiseerd) onder de aansprakelijkheidsregels van de Wkb.  

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80