Asbest saneren?

Er is in geen wettelijke verplichting om asbest te saneren in een situatie die niet aan wijzigingen onderhevig is. De verplichting om iets te doen aan het asbest in uw monument ontstaat als u bouw- of sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren of wanneer er een risico is op blootstelling aan asbestvezels.

Als er een monument verbouwd of gesloopt wordt, waarbij meer dan 10 M3 sloopafval vrijkomt of asbest wordt verwijderd, moet dit gemeld worden bij het gemeente of regionale omgevingsdienst. Als het pand is gebouwd voor 1994 dient er bij de melding een asbestinventarisatierapport te worden gevoegd.

Afwegingen saneren of niet

Bij de keuze of u het asbest gaat saneren kunt u de volgende afwegingen hanteren:

  • Asbest dat volgens het asbestinventarisatierapport een direct gevaar vormt voor de gebruikers of bezoekers dient u te saneren.
  • Ook als het asbest een belemmering vormt voor de uitvoering van de (renovatie) werkzaamheden, dient het gesaneerd te worden.
  • Ten aanzien van het overige asbest kunt u overwegen om het niet te verwijderen, mits het wordt gedocumenteerd in een beheersplan.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80