Netwerk

Restauratiekwaliteit komt tot stand als monumenteneigenaren, ontwerpers, aannemers, en overheden, zoals toezichthouders daar gelijkwaardig op inzetten. Iedereen die betrokken is bij restauratie heeft daarom een plaats in de netwerkorganisatie ERM.

ERM is er voor publieke en private opdrachtgevers, voor gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en voor alle bij de feitelijke restauratie betrokken aannemers, toeleveranciers, architecten en adviseurs. Voor een breed spectrum binnen erfgoed: gebouwd erfgoed, groen erfgoed en roerend erfgoed. Het is een professioneel netwerk, ‘mean en lean’ en vakinhoudelijk. En ERM besteedt aandacht aan het vakonderwijs. Want de blijvende overdracht van ambachtelijke kennis en ervaring is essentieel.

“ERM is een professioneel netwerk waar monumenteigenaren, ontwerpers, aannemers en toezichthouders betrokken zijn, kwaliteitsrichtlijnen opstellen, kennis en ervaringen in de monumentenzorg delen.”

Erkende restauratiebedrijven

Steeds meer restauratiebedrijven kiezen ervoor om zich te laten certificeren. Een ERM-gecertificeerd bedrijf staat voor algemeen erkende restauratiekwaliteit. De certificering en het toezicht op de erkende restauratiebedrijven gebeurt door onafhankelijke certificerende instellingen. Lees hoe u uw bedrijf kunt laten certificeren.

Structurele samenwerking ERM

Bekijk hieronder de belangrijkste doelen voor onze samenwerkingsverbanden.

Communicatie naar particuliere eigenaren

Stichting ERM biedt publicaties met kennis en informatie en overzichtelijke samenvattingen van de ERM-richtlijnen op 1A4 beschikbaar in infobladen. De basisinformatie over ERM-richtlijnen is ook toegevoegd aan de website Monumenten.nl van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF). Op die manier dragen we bij aan het informeren van ongeveer 60.000 particuliere eigenaren, bijvoorbeeld over de kwaliteitseisen die zij kunnen stellen bij het onderhouden, restaureren en verduurzamen van hun woonhuis.

Communicatie naar gemeentelijk toezichthouders

Speciaal voor gemeentelijk toezichthouders ontwikkelde ERM de website www.Monumententoezicht.nl. Samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT Nederland) verzorgt ERM bovendien jaarlijks twee goed bezochte bijeenkomsten van het Platform Monumententoezicht.

Kennisdeling met vakmensen

Voor de kennisdeling is een nauwe samenwerking opgezet met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen / Nationaal Restauratie Centrum. NCE/NRC is een logische partner om de in de richtlijnen en het RestauratorenRegister beschreven kennis en vaardigheden te vertalen in cursussen en scholing voor instromers. De ERM-richtlijnen zijn de basis voor de opleidingen en cursussen van NCE en diverse andere partijen. De instroom van jong talent vindt ERM belangrijk. Met deze samenwerking bouwen we samen aan het aantrekken van jong talent.

Expertise en onderzoek verwerken in richtlijnen

Met de wetenschappelijke instellingen TNO, TU-Delft en met de RCE wordt samengewerkt wanneer het, bijvoorbeeld, gaat om het stellen van een juiste schade- diagnose. Niet alleen gebaseerd op ervaringen, maar ook op wetenschappelijke kennis (MonumentenKennis.nl).

Aanbesteden

Om de kwaliteit van een bestek specifiek voor monumenten te verbeteren heeft ERM een Restauratiebestek opgesteld, die past binnen de STABU-besteksystematiek. De ontwikkeling en het beheer van de catalogus (Stabu 2) geschieden in samenwerking met Ketenstandaard/STABU.

Afstemmen richtlijnen en certificering voor nieuwbouw en monumentenzorg

De verschillen tussen nieuwbouw en restauratie nemen toe. De regelgeving, welstandsbeleid, opleidingen – meer en meer krijgen zij een eigen karakter. Niettemin: de zorg voor gebouwde monumenten is een tak van sport die onderdeel uitmaakt van de wereld van het bouwen. Om de eisen vanuit nieuwbouw (Bouwbesluit, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) en monumentenzorg (vergunning, restauratie-ethiek) zo efficiënt mogelijk te combineren gaat ERM structureel samenwerken met het kwaliteitsinstituut voor de nieuwbouw, KOMO. Op deze wijze kunnen uitvoerende bedrijven zich kostenefficiënt certificeren voor beide markten.

Richtlijnen en provinciale kwaliteitseisen; Monumentenwacht

Afstemming – met respect voor de regionale insteek - vindt plaats met de provinciale regelingen voor het certificeren van bedrijven, de Kennis+Kunde regeling. De provinciale Monumentenwachten verzorgen hun inspecties in toenemende mate op basis van ERM-richtlijnen.

Samen de schouders onder de verduurzaming van monumenten

ERM is een van de partijen die voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving de Routekaart Verduurzaming hebben opgesteld. In plaats van een separate richtlijn verduurzaming te ontwikkelen, verwerkt ERM dit aspect in elke richtlijn.

Samenwerkingspartners

Om de resultaten van het netwerk zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen, is Stichting ERM een structurele samenwerking met diverse partijen en branche-organisaties aangegaan. ERM stimuleert de restauratiebranches om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over kwaliteitsborging, onderwijs en kennisuitwisseling. Daarom wordt enkele keren per jaar een branchegroepenoverleg gehouden. Hieraan neemt een groot aantal branches deel. Samenwerken in een professioneel netwerk om de kwaliteit, kennis en ervaring van het vakmanschap te borgen, dat is waar ERM voor staat!

SAMENWERKINGSPARTNERSWEBSITE
Duurzaam Erfgoedwebsite
Federatie Grote Monumentengemeentenwebsite
Kennis+Kunde regelingwebsite
Ketenstandaard/STABUwebsite
KOMOwebsite
Monumenten.nlwebsite
Monumentenwacht (Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN) 
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingenwebsite
Nationaal Restauratie Fonds (NRF)website
Nationaal Restauratie Centrumwebsite
TNOwebsite
TU-Delftwebsite
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedwebsite
Stichting Certificering in Noord-Nederlandwebsite
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT Nederland)website
Vereniging van Schemabeheerderswebsite

Samenwerking branche-organisaties

ERM stimuleert de restauratiebranches om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over kwaliteitsborging, onderwijs en kennisuitwisseling. Daarom wordt enkele keren per jaar een branchegroepenoverleg gehouden. Hieraan neemt een groot aantal branches deel. Samenwerken in een professioneel netwerk om de kwaliteit, kennis en ervaring van het vakmanschap te borgen, dat is waar ERM voor staat!

BRANCHE-ORGANISATIESWEBSITE
Vakgroep Restauratie (restauratie bouwbedrijven)website
Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratiewebsite
Vereniging Timmerwerk Restauratie (timmerfabrieken)website
Vereniging Restauratie Steenhouwerswebsite
Nederlands Gilde van Kunst, sier en restauratiesmedenwebsite
Nederlandse Vereniging van Leidekkerswebsite
OnderhoudNL Restauratieschilderswebsite
Gebouwschil Nederlandwebsite
Stichting Voeggarantwebsite
De Zinkmeesterswebsite
Gilde Metalen Dakdekkerswebsite
Vereniging Adviesbureaus Monumentenwebsite
Ondernemersvereniging Glazenierswebsite
Nederlandse Vereniging van Molenmakers 
Restauratoren Nederlandwebsite
Art Restorers Associationwebsite
Vereniging Erfgoedhovenierswebsite
Restauratoren Vereniging Noordwebsite

Kwaliteit van de eigen ERM-organisatie

Stichting ERM is lid van de Vereniging van Schemabeheerders, de vereniging van organisaties die kwaliteitsrichtlijnen maken. Onderdeel hiervan is een periodieke audit op de juiste wijze van het ontwikkelen van richtlijnen en het betrekken van belanghebbenden daarbij op basis van een landelijke norm (NTA 8813). Want ook bij het eigen werk van ERM staat kwaliteit voorop.

“Samenwerken in een professioneel netwerk om de kwaliteit, kennis en ervaring van het vakmanschap te borgen, dat is waar ERM voor staat!”

Samenwerkingsverbanden ERM

Bekijk hieronder al onze samenwerkingsverbanden.

Erkende bedrijven Certificeren Richtlijnen en kennis

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80