Omgaan met zandsteen

Bij het bewerken van zandsteen komt zeer fijn kwartsstof vrij. Het inademen van dat stof veroorzaakt de longziekte silicose en is geclassificeerd als kankerverwekkend. Daarom verbiedt het Arbeidsomstandighedenbesluit het werken met zandsteen. Alleen voor onderhoud- en restauratiewerken aan monumenten wordt een uitzondering gemaakt.

Maatregelen

Veilig werken

ERM heeft in samenwerking met alle betrokken partijen (branche natuursteenbedrijven, architecten, aannemers, ministerie van SZW en TNO) de maatregelen onderzocht die veilig werken met zandsteen mogelijk maken. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het ‘Achtergronddocument werken met zandsteen’ In de uitvoeringsrichtlijn voor het bewerken en verwerken van natuursteen (URL 4007 ‘Steenhouwwerk’) zijn de maatregelen opgenomen om blootstelling van werknemers aan respirabel kwarts te voorkomen, zowel werknemers in de steenhouwerij als op de bouwlocatie. Een steenhouwer met een ERM-certificaat voor URL 4007 heeft deze maatregelen geïmplementeerd en wordt periodiek door de certificerende instelling gecontroleerd op het naleven van de verplichtingen die in URL 4007 zijn opgenomen.


Bewerking van zandsteen binnen een steenhouwerij – foto ERM

Brochure

In de brochure ‘Zandsteen bij monumenten, mooi maar met risico’s’, worden de stappen beschreven om veilig met zandsteen om te gaan. De Inspectie SZW is belast met het overheidstoezicht op de naleving van de Arbo-verplichtingen. Dit geldt ook voor het toezicht op adequate beheersmaatregelen bij het bewerken van zandsteen. U kunt de brochure hier downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80