Gevelreiniging (BRL 2826-08)

Versie 1.0 - 16 april 2021

beroepsgroep:

Gevelreiniger

Werkzaamheden

Van veel monumenten zijn de gevels vervuild door luchtvervuiling, micro-organismen, bekladding of opgeloste stoffen uit de gevel. Maar voordat u een gevel laat reinigen, moet eerst worden onderzocht wat de gevolgen zijn van zo'n ingreep. Verantwoord reinigen van monumenten is werk voor een gespecialiseerde gevelreiniger met een grondige kennis van monumenten.

Een duurzaam resultaat

  • Schakel een reinigingsbedrijf in dat beschikt over specifieke kennis van zaken en werkt volgens de BRL 2826-08
  • In de BRL staan richtlijnen voor de juiste technieken. Bepaal de definitieve keuzes op basis van proefvlakken
  • Het reinigingsbedrijf moet al vooraf inspelen op eventuele onverwachte problemen

Gevelreiniging (BRL 2826-08)

1. Wel of niet reinigen


Eerst moet worden afgewogen of reinigen wenselijk en mogelijk is. Belangrijke afwegingen zijn: het voorkomen van (gevolg-) schade, behoud van de historische waarde en het herstellen van de architectuur en de eenheid van het gevelbeeld. Ook de aard van de vervuiling, de eigenschappen van de gevelmaterialen en de wensen van de opdrachtgever worden in de afweging meegenomen. De BRL beschrijft de meest voorkomende typen vervuiling en ondergronden en bevat een stappenplan voor de besluit- en planvorming.

2. Keuze reinigingstechniek


De meest geschikte reinigingstechnieken hangen af van de aard van de vervuiling en de eigenschappen van de ondergrond. Het zwakste materiaal is daarbij leidend. Aan de hand van tabellen kan worden ingeschat welke techniek het meest kansrijk is. Ook kan worden overwogen om de bouwkundige detaillering te verbeteren en/of de gevel gecombineerd te reinigen en lokaal te ontstoren door patineren.
De definitieve keuze wordt altijd gemaakt op basis van proefvlakken. De verschillende reinigingstechnieken staan beschreven in de bijlagen van de BRL.

3. Uitvoering


Omdat vervuilingen van vlak tot vlak sterk kunnen variëren, moet al vooraf worden ingespeeld op eventuele onverwachte zaken. Het uitgangspunt is steeds dat er geen schade aan ondergrond of gebouw optreedt en de kleur en structuur van het gereinigde oppervlak overeenstemmen met het proefvlak. Alle toegepaste technieken, materialen en wijzigingen in de werkwijze worden gedocumenteerd. Zo kan later worden achterhaald met welke producten en technieken er is gewerkt.

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe een goede, schadevrije gevelreiniging te garanderen?
Het reinigen van monumenten kan de gevel en ornamenten flink beschadigen. Het is dus zaak om met de juiste technieken en ervaring aan de slag te gaan. Eis daarom dat het reinigingsbedrijf de werkzaamheden uitvoert volgens BRL 2826-08 en ook specifieke ervaring heeft met monumenten (hoofdstuk 5). De BRL bevat veel praktische informatie en een compleet overzicht van alle eisen waar aan moet worden voldaan.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80