Eigenaren

Eerste alinea

Uitvoeringsrichtlijnen en BRIM-beschikkingen

Vanaf 2015 gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het toekennen van instandhoudingssubsidie (BRIM) uit van uitvoeringsrichtlijnen die per 1 januari 2015 zijn vastgesteld. Klik hier voor een overzicht van die richtlijnen.

Beleidsnota Modernisering Monumentenzorg
Het rijksbeleid (nota Modernisering Monumentenzorg, MoMo) gaat uit van een terugtredende overheid en tegelijk een vergrote eigen verantwoordelijkheid en zelfregulering. Onderdeel hiervan is meer nadruk op kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerkzaamheden.

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten 2013 (SIM 2013) bevat daarom een nieuw artikel 21 met onder meer de mogelijkheid om kwaliteitseisen te verbinden aan een subsidie. Het gaat om onderdeel e: De minister kan de subsidieontvanger verplichten [….] de werkzaamheden uit te voeren volgens in de beroepsgroep gelden de normen. In de toelichting wordt gesteld: Met betrekking tot de verplichting …….. inzake kwaliteitsnormen wordt opgemerkt dat het stelsel van de kwaliteitszorg in de monumentenzorg nog volop in ontwikkeling is. De werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd volgens de in de beroepsgroep geldende normen. Dit zijn in elk geval de normen die inmiddels zijn vastgesteld door het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Het kan ook gaan om nog niet door het College van Deskundigen maar wel al door de beroepsgroep zelf vastgestelde normen.