'Met certificering onderscheiden we ons in de restauratiebranche'

Ramon Pater, archivolt architecten

‘Wij hebben voor certificering gekozen om ons nadrukkelijk te kunnen onderscheiden in de restauratiesector. Restauratie is één van de pijlers van ons bureau’, aldus Ramon Pater van Archivolt architecten. ‘We signaleren veel wildgroei in de sector en kiezen daarom voor dit uithangbord. Met daarbij natuurlijk de kanttekening dat de beste acquisitie het leveren van goed werk is’.


Gerestaureerde wevershuisjes in Laren NH – foto archivolt architecten

Breed spectrum
Ramon Pater is directielid van het in Amsterdam gevestigde bureau. Het architectenbureau heeft een breed palet aan diensten: woningbouw, onderwijs, maatschappelijke zorginstellingen en utiliteitsbouw. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw, renovatie en herbestemming als restauratie en herstel van cultureel erfgoed. De, overigens geleidelijk ontstane, verbreding en specialisatie werd mogelijk gemaakt door verschillende expertises bij elkaar te brengen en zodoende optimaal in te spelen op de nadrukkelijke verschuiving in de vraag naar herbestemming, renovatie en verduurzaming. Archivolt betekent ‘gespannen boog’, een grensverleggende Romeinse uitvinding in de bouwkunst.
‘Archivolt architecten’, vertelt directielid Ramon Pater, ‘is gecertificeerd onder de GEAR regeling (Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie). Daarnaast zijn wij sinds kort ook volgens de beoordelingsrichtlijn EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau), inclusief de module duurzaamheidsadvies monumenten, gecertificeerd’.

Uithangbord
Ramon constateert dat de groep van architecten waarmee hij door de certificering heeft aangesloten, de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) select is. ‘In potentie is er behoorlijk wat groei mogelijk, want de groep van vergelijkbare, op kwaliteit gerichte architectenbureaus is groot genoeg’.
Het is een van de redenen waarom de VAWR nu in gesprek is gegaan met onder andere de Stichting Architectenregister. ‘Hun aandacht voor restauratie zou een nadrukkelijkere plek moeten krijgen, bijvoorbeeld in hun aanbod van nascholing. Kennis van de gebouwde omgeving is essentieel, zeker in een tijd waarin transformatie en verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad tot de grootste opgaven behoort. Ook de ERM zou dat contact met de partijen zoals het architectenregister eens moeten gaan leggen. Het zou goed zijn wanneer beide organisaties gezamenlijk aan verdere kennisontwikkeling zouden werken’. Ramon Pater noemt ook de verschillende rijksdiensten als belangrijke potentiele partners om de waarde van goed, zorgvuldig en gekwalificeerd restauratiewerk voor het voetlicht te brengen. ‘Het is jammer dat de overheid als opdrachtgever het kwaliteitsstreven nog onvoldoende pro-actief onderkent en ondersteunt. Ja, wel in woorden, maar onvoldoende in daden. In de dagelijkse praktijk van hun werk zou die aandacht voor dit vakmanschap veel sterker naar voren mogen worden gebracht.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80