Aandacht van Erfgoed Telt gevraagd voor borging restauratiekwaliteit

ERM wil een strategische bijdrage leveren aan het project ‘Erfgoed Telt’ van het ministerie van OCW. In dit project wil de overheid samen partijen uit het erfgoedveld inventariseren wat in de monumentenzorg goed gaat en moet worden bestendigd, en wat waar eventueel kan worden verbeterd. ‘Voor die input’, licht Robert Berkovits, lid van het projectteam, toe, ‘gaan we met de stakeholders in gesprek om samen het huidige beleid te herijken. En om in een dialoog te kijken naar de kansen die er zijn om daar, waar mogelijk, verbeteringen in het beleid te realiseren. Volgend voorjaar moeten de resultaten hiervan tevoorschijn komen in de nieuwe beleidsbrief die de (nieuwe) minister van OCW de Tweede Kamer zal aanbieden.’

ERM heeft in de gesprekken gewezen op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de samenleving die nogal eens nadelig voor de monumentenzorg uitpakken. Zo is daar de schaalvergroting in het onderwijs, die ten koste gaat van het vakonderwijs in kleine vakken, met name de monumentenzorg. Daarnaast dreigt de geplande privatisering van de kwaliteitsborging in de nieuwbouw (ontwerp-Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) monumentenzorg als restonderwerp voor de publieke zorg verweesd achter te laten. Hoe moet de samenwerking tussen private borger met verstand van nieuwbouw en monumenteninspecteur van de gemeente verlopen? En als derde nadelige ontwikkeling wordt het kennisverlies aan overheidszijde beschouwd, bijvoorbeeld de afbouw van bouwkundige kennis bij de RCE en de gemeenten.

ERM bepleit daarom een structurele inspanning in normering via URL-en, in kennisoverdracht en in borging om de restauratiekwaliteit te behouden. Voorts houdt ERM een pleidooi om afspraken over de kwaliteit van het onderhoud en monumenten niet ‘stand alone’ te maken, maar deze afspraken stevig in te bedden in andere sectoren, zoals onderwijs, nieuwbouw en aanbesteden. ERM constateert dat om de naleving van afspraken te bevorderen de overheid een controlefunctie moet behouden.

Tot slot merkt ERM op dat het normaal is om bijvoorbeeld bij een aanbesteding van werk aan monumenten te vragen naar kennis en ervaring. Certificering is daarbij een goed middel om die kennis en ervaring aan te tonen (maar niet het enige).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80