Aandacht voor herstel van monumentale houten constructies

Het herstellen van houten constructies van monumenten en karakteristieke gebouwen vraagt veel specifieke kennis en kunde. Voor het restaureren van bijvoorbeeld gebinten en klokkenstoelen is daarom een kwaliteitsrichtlijn opgesteld.

Deze kwaliteitsrichtlijn is een van de uitvoeringsrichtlijnen van de ERM. De uitvoeringsrichtlijn (URL) is een hulpmiddel bij het opstellen van een beheerplan of een opdrachtomschrijving. Het dient tevens als basisdocument voor de kwalitatieve uitvoering van de onderhouds- of restauratiewerkzaamheden.
De URL 3001 ligt tot 2 september 2016 ter inspraak. Voor bedrijven die zich als hoofdaannemer willen onderscheiden op het gebied van historische houtconstructies is het daarnaast mogelijk zich te laten certificeren. Daarvoor is de Beoordelingsrichtlijn ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf’ (BRL ERB 3000) opgesteld. Ook deze is ter inspraak gepubliceerd. Klik hier voor de URL 3001.

Werkzaamheden en materialen
De URL gaat zowel in op de feitelijke restauratiewerkzaamheden als op de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan de toegepaste materialen. Zo wordt de wijze van herstellen van gebinten, kapconstructies, geveltimmererk en binnentimmerwerk beschreven. Ook onderdelen als kozijnen, hang- en sluitwerk en poort- en schuurdeuren passeren de revue. Daarnaast behandelt de URL de materialen en producten die gebruikt worden. Aan de orde komen onder andere de houtsoorten, de bevestigingsmiddelen en toe te passen metalen.

Restauratieladder
Voorafgaand aan herstel zal eerst de schade en de oorzaak daarvan goed in beeld moeten komen. Aan de hand daarvan kan worden beslist over bijvoorbeeld behoud of (gedeeltelijke) vervanging van het aangetaste hout. De conditie en de cultuurhistorische waarden spelen daarbij een rol.
Net als in andere uitvoeringsrichtlijnen wordt de aard van de keuze weergegeven in de Restauratieladder. De minst ingrijpende is die van conserveren. Zwaardere ingrepen zijn repareren, actieve conservering of vernieuwen, met binnen die laatste optie nog een onderscheid in kopiëren, imiteren of verbeteren.

De beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld binnen de stichting ERM. Een netwerkorganisatie waarin opdrachtgevers, overheden en opdrachtnemers samenwerken aan de kwaliteit van het onderhouden en restaureren van monumenten. Niet alleen de bedrijven, die in de restauratiebranche werkzaam zijn worden met deze richtlijnen bediend. Ook hun opdrachtgevers en bijvoorbeeld de toezichthoudende ambtenaren kunnen hun voordeel doen met de richtlijnen.

Reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn?
ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen. U kunt tot 2 september 2016 reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl.


In verband intensiever gebruik van de kapruimte is de spantconstructie verstevigd om te voldoen aan de eisen voor constructieve veiligheid

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80