Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf vernieuwd

De Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf is recent aangepast aan de praktijkervaringen en wijzigingen in de  regelgeving. De nieuwe richtlijn biedt opdrachtgevers meer inzicht in de kennis en kunde van een gecertificeerd aannemer.

De Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf bevat de kwaliteitsafspraken voor de bedrijfsvoering van de in restauratie van gebouwde monumenten gespecialiseerde hoofdaannemer. De richtlijn legt de belangen en eisen vast van opdrachtgevers, subsidiegevers, bevoegd gezag (meestal de gemeente) en de hoofdaannemer zelf. De hoofdaannemer die aan alle eisen voldoet krijgt een certificaat en wordt vermeld op de lijst erkende restauratiebouwbedrijven. Dit is een belangrijke indicatie voor opdrachtgevers, overheden en subsidiegevers. 

De voorschriften in de Beoordelingsrichtlijn zijn op basis van de vele in praktijk opgedane ervaringen meer relevant, eenduidig, meetbaar en verouderingsbestendig geformuleerd. Dit biedt duidelijkheid vooraf aan opdrachtgevers, subsidiegevers en aan bedrijven die zich laten toetsen. Tegelijk houdt de regeling meer rekening met verschillen tussen bedrijven en projecten en met het maatwerk dat dit vraagt van vaklieden. Zodat restaureren het beoogde effect heeft, keuzes zijn te verantwoorden en risico’s zijn te beheersen. Waar de vorige versie van de BRL de concrete invulling van bepaalde voorschriften overliet aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf, geeft deze versie meer richting aan bijvoorbeeld het uitwisselen en overdragen van kennis en aan ketengerichte samenwerking met andere disciplines. Verder zijn de eisen aan het personeel van de hoofdaannemer afgestemd op het kwaliteitsbeleid van de Provincie Gelderland (de zogenoemde Gelderse Voet), is er aandacht voor documentatie, is duidelijker omschreven wanneer het bedrijf zijn certificaat verliest, is het recht om het logo Restauratiekwaliteit te voeren vermeld, zijn diverse eisen preciezer geformuleerd en tekstuele verbeteringen doorgevoerd. In de nu van kracht zijnde Beoordelingsrichtlijn is de procedure om te voldoen aan algemene eisen van certificatie en de hierbij behorende randvoorwaarden van mededinging verduidelijkt. De eisen blijven niet langer beperkt tot de bedrijven, maar strekken zich nu ook uit tot de certificerende instelling.

De Boordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf heeft inmiddels een lange historie. De Beoordelingsrichtlijn is geïnitieerd door de Vakgroep Restauratie. De richtlijn wordt dagelijks toegepast door zo’n 40 bedrijven op restauratiewerken van uiteenlopende aard. De Beoordelingsrichtlijn wordt beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), die samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden kwaliteitsrichtlijnen opstelt voor het restaureren van monumenten. De wijziging van deze beoordelingsrichtlijn is voorbereid door een begeleidingscommissie bestaande uit: Vakgroep Restauratie, de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie, een publieke opdrachtgever, de certificerende instelling, de Federatie Grote Monumentengemeenten en de stichting ERM. Het ontwerp van de nieuwe regeling heeft vooraf ter inzage gelegen zodat een ieder kon reageren.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80