Bestuurslid Jelmer Prins: 'Meer gecertificeerde bedrijven'

‘Substantieel meer gecertificeerde bedrijven’, dat is de wens van ERM-bestuurslid Jelmer Prins. ‘Een forse toename van het aantal restauratiebedrijven met het ERM-certificaat is een logische wens als we kwaliteitszorg nog beter willen borgen in de restauratiepraktijk. Bovendien maakt een groei in gecertificeerde bedrijven het voor overheden logischer om aan toekenning van restauratiesubsidies de eis te koppelen deze te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf’. Jelmer Prins is het dagelijks leven coördinator en senior-adviseur Cultureel Erfgoed bij de Provincie Utrecht en daarnaast voorzitter van de Interprovinciale (IPO) Werkgroep Cultuurhistorie.

Jelmer Prins – eigen foto

Graag verplichten
‘Bij het verlenen van subsidies refereren de provincies nu veelal aan de uitvoeringsrichtlijnen als kwaliteitseis’, aldus ERM-bestuurslid Jelmer Prins. ‘Idealiter stellen we het uitvoeren van een restauratie door een gecertificeerd bedrijf verplicht. Maar daarvoor zijn er nu nog te weinig.  In Drenthe bijvoorbeeld is er geen een ERM-gecertificeerd bedrijf. Voorlichting over de waarde van certificering is daarom cruciaal. Ik zou de komende tijd dan ook onder andere werken aan het inzichtelijk maken van het potentieel aan bedrijven dat gecertificeerd zou kunnen worden’.

Digitaal schouwen
‘Als provincies werken we graag samen met ERM. We hechten zeer aan de kwaliteitsborging die ERM mogelijk maakt. Zo hebben we nu om een uitvoeringsrichtlijn gevraagd voor het digitaal schouwen van monumenten. Dat vloeit voort uit de Monumentenmonitor die de provincies in samenwerking met de RCE de afgelopen jaren hebben opgezet. Met behulp van een combinatie van fysiek inspecteren en digitaal schouwen brengen we de restauratieopgave in beeld. Dat is belangrijke input voor beleidsvorming. Zo zagen wij in onze provincie een relatief hoge restauratieachterstand bij de historische buitenplaatsen. Door daar in de afgelopen jaren prioriteit aan te geven hebben we die inmiddels kunnen inlopen’.

Ambassadeurs
‘Wat ik een belangrijke ontwikkeling vind is de toenemende samenwerking tussen ERM en de provinciale Monumentenwachten. Ik zie deze als uitstekende ambassadeurs voor het kwaliteitsstreven van ERM. Gezamenlijke regionale voorlichting op informatiebijeenkomsten maakt het mogelijk het gedachtegoed verder uit te dragen. Als Interprovinciale Werkgroep Cultuurhistorie hechten we eraan dat een kwalitatief hoogwaardige monumentenzorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle partijen: eigenaren, het Rijk, de provincies, de gemeenten en alle ondersteunende organisaties, zoals de Monumentenwachten.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80