Duurzame daken

Het goed isoleren van daken op monumenten wordt onderdeel van de ERM-richtlijnen. Ook voorschriften voor maatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden worden hierin opgenomen. De voorstellen zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de ERM-website. Reacties zijn van harte welkom, graag voor 20 januari 2020.

Het gaat om de volgende uitvoeringsrichtlijnen:

De voorgestelde wijzigingen in deze richtlijnen zijn gemarkeerd (geel = aanvulling en doorhaling is verwijderen).

Isolatieconcepten voor het verduurzamen van daken
Voor al deze richtlijnen is op een rijtje gezet op welke manier het isoleren van daken kan plaatsvinden. Daar is in praktijk grote behoefte aan omdat verkeerd isoleren, het kiezen van het juiste materiaal en het inschatten van het rendement niet eenvoudig is. Belangrijk daarbij is dat het isoleren niet ten koste gaat van de monumentale waarden.

Voor daken betekent het verduurzamen vooral verantwoord isoleren (de bredere afweging van verduurzamingsmaatregelen op gebouwniveau vindt eerder plaats, als onderdeel van de restauratievisie en het ontwerp).

De constructie en de te gebruiken materialen zijn uitgewerkt in isolatieconcepten die rekening houden met de monumentale waarden en het gebruik. Een handige beslisboom brengt je naar de meest passende keuze.

De isolatieconcepten zijn voor het historisch pannendak uitgewerkt in aandachtspunten en referentietekeningen. Voor de andere daktypen wordt dit begin januari 2020 gepubliceerd.

Klimaatakkoord - Routekaart Verduurzaming Monumenten
Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Nederland staat voor de grote opgave om het CO2-gebruik drastisch te reduceren. De monumentensector wil hieraan bijdragen door ook monumenten te verduurzamen, met oog voor behoud van cultuurhistorische waarden. Het doel: een CO2-reductie behalen van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. In de Routekaart Verduurzaming Monumenten hebben de deelnemers de weg naar dat doel vastgelegd. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed’. Meer informatie over de Routekaart verduurzaming monumenten.
Het aanvullen van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen met verduurzamingsmaatregelen is een uitvloeisel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Brand tijdens uitvoering van werkzaamheden voorkomen
Werkzaamheden aan monumenten blijken helaas een veel voorkomende oorzaak van brand. Ook in 2019 is weer een aantal monumenten door grote branden zwaar beschadigd. Het blijkt dat men zich er lang niet altijd bewust is dat de risico’s op brand bij monumenten specifieker zijn. En als het eenmaal misgaat is de schade vaak veel groter dan bij moderne gebouwen.
Reden om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen tegen het ontstaan van brand tijdens de uitvoering van werkzaamheden op te nemen in de ERM-uitvoeringsrichtlijnen. Als eerste zijn nu de vier uitvoeringsrichtlijnen voor daken aan de beurt. Ook andere ERM-richtlijnen (zoals URL 4009 Historisch schilderwerk) zullen in 2020 worden aangevuld.
De maatregelen bij werkzaamheden aan daken zijn opgenomen in een aparte paragraaf. Ook is een praktische checklist opgenomen die de uitvoerder of opdrachtgever kan gebruiken bij het nalopen van het werk: zijn alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen inderdaad getroffen? Download hier de voorgestelde tekst en checklist.

Reageren?
De voorstellen voor het aanvullen van de uitvoeringsrichtlijnen zijn uitgewerkt door een begeleidingscommissie van adviseurs, aannemers, leveranciers, RCE en ERM.
De begeleidingscommissie is benieuwd naar uw mening. Zijn de aanvullingen juist, compleet en duidelijk? We horen graag uw reacties. U kunt reageren tot en met 20 januari 2020 door een mail met uw opmerkingen te sturen naar secretariaat@stichtingERM.nl.
Het is praktisch en duidelijk als u uw opmerkingen in deze tabel zet, maar uiteraard zijn ook andere reacties van harte welkom.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80