Handreiking gaat gemeentelijk toezicht en handhaving bij restauraties

De stichting ERM werkt samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) aan een handreiking die gemeentelijke toezichthouders en handhavers in hun werk kan ondersteunen. Toezicht en handhaving is een van de belangrijkste instrumenten om de kwaliteit van monumenten te behouden, en waar mogelijk te verbeteren. Een nieuwe website op dit gebied zal naar verwachting rond de zomer van 2013 gereed zijn.

Een gemeentelijk toezichthouder staat dagelijks voor vragen als: op welke aspecten een restauratie controleren? En wanneer is iets volgens de wet of richtlijnen in orde of juist niet? En als het niet in orde is, hoe treedt hij dan op? De Monumentenwet biedt relatief weinig houvast en het Bouwbesluit is niet echt toegesneden op restauraties.

Om de kennis en ervaring op dit gebied niet te zeer afhankelijk te maken van de professionaliteit van de individuele toezichthouder, worden verschillende faciliteiten ontwikkeld. Deze richten zich allereerst op de bouwinspecteur en de juridisch medewerker bij gemeenten. Gestreefd wordt hen een (digitale) handreiking voor toezicht en handhaving aan te bieden. Hierin wordt aangegeven wanneer werkzaamheden aan monumenten prioriteit in het toezicht hebben. Vervolgens op welke handelingen aan constructies, gevels, ramen en deuren, daken en interieur het toezicht zich richt en met welke criteria geoordeeld kan worden. En tot slot hoe te handhaven en welke interventies mogelijk zijn.
Dit kan het ‘dagelijkse’ werk inzichtelijker maken en kwalitatief versterken. Tegelijk kan zo worden bijgedragen aan het uniformeren en standaardiseren van de werkwijzen en criteria van het toezicht.

De handreiking zal de vorm hebben van een website. Afstemming wordt gezocht met het Landelijk Toezichtsprotocol (LTP) van de Vereniging Bouw-& WoningToezicht Nederland (VBWT-NL). Indien mogelijk wordt het resultaat ook in een webapplicatie verwerkt en / of ontworpen voor het gebruik op een smartphone.

In een begeleidingscommissie zijn naast de ERM diverse gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd. Daarnaast is er een Klankbordgroep gevormd waarin de RCE, Erfgoedinspectie, Vakgroep Restauratie, Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie en Federatie Instandhouding Monumenten en ERM zitting hebben. Meer informatie is te verkrijgen bij de ERM via 0182 - 540930 of  secretariaat@stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80