Het Modelbestek Restauratie; een update

Het Modelbestek Restauratie is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) tot een bestek; een omschrijving van een uit te voeren restauratiewerk: de technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden voor het onderhouden en restaureren van cultuurhistorisch waardevolle objecten en met name aangewezen Rijks-, provinciaal, of gemeentelijke monumenten. Het is niet één boekwerk, maar een verzameling bestanden die de relatie leggen tussen URL-en en de bestekprogrammatuur.

Waarom een Modelbestek voor restauraties?
Belangrijkste doelen voor dit initiatief zijn de verbetering van de kwaliteit van de restauratiebestekken, het vereenvoudigen van het bestekschrijven voor bestaand werk en het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaarheid met calculatiesoftware van bestekken voor de aannemers. Architecten, aannemers en andere betrokkenen vinden dan dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de STABU-systematiek.
Hierdoor is vooraf duidelijker welke werkzaamheden op welk kwaliteitsniveau worden gevraagd en worden misverstanden bij prijsvorming voorkomen, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Ook tijdens de uitvoering liggen met een goed bestek afspraken eenduidiger vast. Voor nieuwbouw zijn de mogelijkheden voor bestekomschrijvingen veel uitgebreider beschikbaar, voor werkzaamheden aan monumenten (onderhoud, restauratie, renovatie) ontbreekt dit nog. De ontwikkeling van een Modelbestek voor werkzaamheden aan monumenten zal hier verandering in brengen.

Wat is de stand van zaken?
In oktober 2015 is een eerste versie van het modelbestek via de ERM-site ter visie gelegd. Inmiddels zijn de opmerkingen ontvangen en verwerkt in de tekst en momenteel wordt hard gewerkt aan de vertaling van de tekst in de bestekprogrammatuur van STABU Bouwbreed. De voorzieningen die binnen STABU Bouwbreed catalogus worden gecreëerd (extra paragrafen voor ‘bestaand werk’ / ‘restauratie’) zullen ook door STABU worden omgezet voor Kubus Spexx / OSF. In de ontwikkelomgeving draait inmiddels de Bouwbreedversie van de URL4006 Historisch voegwerk. De verwachting is dat andere URL-en (4002, 4003, 4004, 4007, 4010) voor het einde van 2016 zullen volgen en dat de catalogus dan openbaar gemaakt wordt. Om gebruik te maken van deze bestanden zullen bureaus over een licentie voor een bestekverwerkingsprogramma moeten beschikken. Daarnaast zal er een PDF en een WORD-versie verschijnen. Deze bestanden worden gratis beschikbaar gesteld op de sites van ERM en STABU.

Wat volgt er dan nog?

  • Een aansluitbestand voor de URL-en 4002, 4003, 4004, 4006, 4007 en 4010. Dit bestand, dat door de ERM zal worden uitgegeven en onderhouden, bevat specifieke restauratie-technische opmerkingen en suggesties, en kan als referentiebestek worden ingelezen in de bestekprogrammatuur en gebruikt kan worden als referentiebestek.
  • De andere URL-en: 3001, 4001, 4009, 4013, 5001 zullen nog eenzelfde traject moeten bewandelen (modelbestekteksten ontwikkelen, ter visie legging via de ERM, uitwerking in de bestekprogrammatuur en aansluitbestanden maken).

Cursus
Naast het ontwikkelen van de URL-en wordt er bij het Nationaal Restauratie Centrum op 7 december 2017 een cursus ‘toepassen van het restauratiebestek’ gegeven om in de praktijk ervaring op te doen met het gebruik van de nieuwe catalogus en STABU Bouwbreed. Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80