Het Modelbestek Restauratie: innovatie van het verleden

Nu beschikbaar: het ontwerp-Modelbestek Restauratie. U kunt reageren tot 4 december 2015. 

Wat is het?
Het Modelbestek Restauratie is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) voor aannemers die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het heeft betrekking op de besteksbepalingen voor het onderhouden en restaureren van cultuurhistorisch waardevolle objecten en met name aangewezen Rijks-, provinciaal, of gemeentelijke monumenten. Het is niet één boekwerk, maar een verzameling bestanden die de relatie leggen tussen URL-en en STABU Bouwbreed. Deze bestanden worden gratis beschikbaar gesteld op de sites van ERM en STABU. De aansluitbestanden worden regelmatig geactualiseerd. 

Inhoud
Het Modelbestek bestaat in de basis uit de catalogus binnen STABU Bouwbreed. Daarnaast zal er (na afronding van deze consultatieronde) via de site van de ERM en STABU een aansluitbestand beschikbaar worden gesteld dat kan worden ingelezen in STABU Bouwbreed en gebruikt kan worden als referentiebestek. In dit aansluitbestand zijn meerdere tabbladen met de modelbesteksteksten per URL opgenomen (1 tabblad per URL) en daarnaast opmerkingen & aanwijzingen met betrekking tot een juiste vertaling van de URL in het werkbestek.

Waarom een Modelbestek voor restauraties?
Belangrijkste doelen voor dit initiatief zijn de verbetering van de kwaliteit van de restauratiebestekken, het vereenvoudigen van het besteksschrijven voor bestaand werk en het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaarheid met calculatiesoftware van bestekken voor de aannemers. Architecten, aannemers en andere betrokkenen vinden dan dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de STABU-systematiek.
Hierdoor is vooraf duidelijker welke werkzaamheden op welk kwaliteitsniveau worden gevraagd en worden misverstanden bij prijsvorming voorkomen, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Ook tijdens de uitvoering liggen met een goed bestek afspraken eenduidiger vast. Voor nieuwbouw zijn de mogelijkheden voor besteksomschrijvingen veel uitgebreider beschikbaar, voor werkzaamheden aan monumenten (onderhoud, restauratie, renovatie) ontbreekt dit nog. De ontwikkeling van een Modelbestek voor werkzaamheden aan monumenten zal hier verandering in brengen. 

Wat is het verschil met  een ‘gewoon’ bestek voor nieuwbouw?
In het Modelbestek Restauratie zijn de uitgangspunten van het Charter van Venetië, uitgewerkt en vastgelegd in de Restauratieladder. Dat betekent dat de besteksschrijver voor toekomstige ingrepen steeds beoordeelt of een maatregel: compatibel is en herbehandelbaar of omkeerbaar. 

Ontwerp-Modelbestek Restauratie (eerste deel) nu beschikbaar
Het CCvD Restauratiekwaliteit heeft  nu het eerste deel van het Modelbestek Restauratie vrijgegeven voor openbare inspraak. In het eerste deel zijn opgenomen:

  • URL 4002 Glaspanelen in lood
  • URL 4003 Historisch metselwerk
  • URL 4004 Riet (daken – wanden – molens)
  • URL 4006 Historisch voegwerk
  • URL 4007 Steenhouwwerk
  • URL 4009 Historisch Schilderwerk
  • URL 4010 Historisch leidak

Begin 2016 volgt een aanvulling met de andere URL-en die dan beschikbaar zijn , voor bijvoorbeeld timmerwerk, metaal, beton en houtconstructies.

Reageren op het ontwerp-Modelbestek Restauraties? 
ERM is benieuwd naar uw mening, tips en wensen. U kunt tot 4 december 2015 op het ontwerp-Modelbestek reageren door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingerm.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80