Hoe weerbarstig de praktijk kan zijn: bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 21 november 2017

De bloeiende economie en druk op de woningmarkt hebben een negatief, maar ook een positief effect op de monumentensector. Er worden bij sloop en restauratie van monumenten vaker overtredingen geconstateerd. Maar er is ook weer geld om restauraties uit te voeren! Tijdens een bijeenkomst voor toezichthouders werden veel suggesties gedaan hoe de gemeente tegen illegale sloop en ondeskundige restauraties kan optreden.

Walter de Koning, directeur stichting ERM, opende de bijeenkomst met enkele vragen en cijfers betreffende de website www.monumententoezicht.nl. De site bleek bij vrijwel iedereen in de zaal bekend te zijn. Iets minder dan de helft daarvan gebruikt de site regelmatig. Uit de statistieken blijkt dat het een veel bezochte site is. Het aantal unieke bezoekers ligt op jaarbasis inmiddels op bijna 35.000. Opvallend is ook dat niet alleen technische, maar ook juridische onderwerpen zoals de wetgeving en jurisprudentie in de belangstelling staan. Om de website actueel te houden komt er tweemaal per jaar een redactieraad bijeen; die bekijkt wat geactualiseerd moet worden. De voorbereiding en uitwerking ervan gebeurt door de ERM-adviseurs. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het thema ‘brand en monument’. Uitbreiding met een jurist is gewenst! In deze bijeenkomst van het platform staat de uitvoeringspraktijk centraal; vooral de vraag of de economische groei en de druk op de woningmarkt het behoud en onderhoud van monumenten meer onder druk zetten.

Klik hier voor het volledige verslag van deze middag.

Presentaties:

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80