Impressie van het Centraal College van Deskundigen ERM

Drie tot vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) bijeen om zich met name over nieuwe of aangepaste beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen uit te spreken. De samenstelling van het CCvD is breed; alle partijen die bij de kwaliteit van restauraties betrokken zijn, zijn in het college direct of indirect vertegenwoordigd. Naast brancheorganisaties zijn opdrachtgevers en overheden. Professor Rob van Hees is de onafhankelijk voorzitter.

De vergadering van 16 juni jl. was op locatie, in de directiekeet naast de grootscheepse restauratie van het rijksmonumentale complex Het Schip in Amsterdam. Nadat er afscheid was genomen van Martinus van Milt en Jan Roest, die beiden hun statutair vastgelegde zittingstermijn hadden voltooid, werd de voordracht voor een hunner opvolgers, Berrie Endevoets, aangenomen. Vervolgens boog het college zich over een negental agendapunten, waaronder het Jaarverslag 2016 en het vaststellen van verschillende BRL-en en URL-en.

Daarbij kwam tweemaal de Restauratieladder uitvoerig aan de orde. Eerst naar aanleiding van het concept Jaarverslag, waaruit bleek dat zeker bij aannemers nog nauwelijks wordt gewerkt met de te maken keuzes die de ‘ladder’ adviseert. Met betrekking tot het leren denken in termen als imiteren en kopiëren is er dus nog een wereld te winnen, werd opgemerkt. Verwacht werd dat hierin, mede door het nu tot stand gekomen Modelbestek Restauratie, spoedig verandering gaat komen. De belangstelling voor deze eigen vorm voor het bestekschrijven is groot, getuige ook de grote opkomst bij de presentatie van het Modelbestek Restauratie in april van dit jaar. Later in de vergadering kwam de Restauratieladder zelf nog aan de orde. Een aantal termen en begrippen werden scherper gedefinieerd en de toepassing van de ladder op verschillende restauratieonderdelen werd gepreciseerd.

Nadat verschillende URL-en en BRL-en werden vastgesteld of voor een openbare reactieronde ter inzage werden gelegd, kwam ook de samenwerking met de roerend erfgoed sector ter sprake. ERM gaat samen met de Stichting Restauratoren Register werken aan onder andere een Register en aard en wijze van certificering voor inschrijving van restauratoren daarin.

Na de vergadering en een lunch verzorgde Cisca van der Leeden, Senior Project Manager bij woningstichting Eigen Haard, eigenaar van Het Schip, een presentatie over de grote restauratie van dit complex. Daarna konden de leden, voorzien van veiligheidshelm en dito schoenen, de steiger op om met eigen ogen de kennis en kunde te aanschouwen waarmee dit ‘Paleis voor de arbeiders’ uit de eerste decennia van de vorige eeuw in volle glorie wordt hersteld.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80