In ontwikkeling: richtlijn voor inspecteren van monumenten

Binnen de stichting ERM wordt gewerkt aan verschillende nieuwe richtlijnen, waaronder die voor een inspectiemethodiek voor gebouwde monumenten.

Het initiatief voor deze richtlijn is genomen op verzoek van de vereniging Provinciale Monumentenwachten (VPMN), diverse provincies en andere betrokkenen. Met de richtlijn wordt een objectieve, eenduidige, deskundige en onafhankelijke meting en vastlegging van de conditie van monumenten beoogd, die recht doet aan zijn cultuurhistorische waarden. Door de initiatiefnemers is vastgesteld dat verschillende voor de vastgoedmarkt ontwikkelde meetinstrumenten minder van toepassing zijn voor het gebouwde erfgoed. De betreffende NEN 2767 is weliswaar bruikbaar voor inspecties van monumenten, maar bevat geen specifieke uitwerking voor deze gebouwen. Tegelijk kan het Inspectiehandboek voor de Monumentenwacht aan bruikbaarheid winnen wanneer deze beter op de NEN 2767 wordt afgestemd. Verder is geconstateerd dat de wijze van rapporteren nu vooral bestemd is voor grote beherende instellingen. Particuliere eigenaren of stichtingsbesturen met minder bouwkundige knowhow kunnen slecht met de rapportages uit de voeren, zo blijkt.

De betrokken organisaties streven naar een uitvoeringsrichtlijn, die samenhang brengt in de verschillende inspectiemethodieken en de wijze van rapporteren geschikt maakt voor verschillende soorten opdrachtgevers. De nieuwe URL wordt ondersteund met een cursus. Onderzocht worden de wensen en de mogelijkheden om een register van erkende inspecteurs op te stellen. Het streven is een en ander eind 2017 gereed te hebben.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80