Kennisbijeenkomst. Dendrochronologisch onderzoek, unieke informatie voor het cultureel erfgoed

Een kennisbijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens. De organisatoren van deze bijeenkomst zijn: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.


Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ingegaan wordt op vragen als: ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, restaurator, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’ En ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van de datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. In het tweede deel bent u van harte welkom bij een van de specialisten in de pop-up laboratoria en afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd.

Unieke informatie
Dendrochronologisch onderzoek kan unieke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen. Dendrochronologie, het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld het klimaat en houttechnologie, het historische landschap en het gebruik daarvan, en de sociale economie. Het vastleggen, onderbouwen en delen van dendrochronologische gegevens is belangrijk voor ons cultureel erfgoed in publiek en particulier bezit.

Datum: woensdag 2 november 2022
Tijd: 12.30 - 17.00 uur
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Klik hier voor het programma.
U kunt zich hier aanmelden. Deelname is gratis.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80