Kwaliteitsnormen voor restauraties van metselwerk vastgelegd

Om de kwaliteitseisen voor het restaureren van historisch metselwerk vast te leggen is een Uitvoeringsrichtlijn opgesteld.  Metselaars, overheid, opdrachtgevers en andere betrokkenen  hebben hierin gezamenlijk de voorschriften en tips vastgelegd voor het in standhouden van metselwerk van cultuurhistorisch waardevolle objecten, met name Rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten. 

De eisen aan historisch metselwerk zijn technisch gezien vaak anders   dan de eisen aan nieuw metselwerk. Daarnaast is er een wezenlijk andere benadering bij werkzaamheden aan historisch metselwerk in vergelijking met nieuw metselwerk. In de richtlijnen spelen de ethische uitgangspunten van het Charter van Venetië een belangrijke rol. Deze worden vertaald in een ‘restauratieladder’. Om de opdrachtgever te adviseren in het maken van de juiste keuze, brengt deze ‘restauratieladder’ de hiërarchie van restauratie-categorieën in beeld. 

1. Conserveren/onderhoud
2. Repareren
3. Vernieuwen a. Kopiëren
                     b. Imiteren
                     c. Verbeteren

In deze hiërarchie gaan conserveren, onderhoud en repareren vóór vernieuwen. Het materiaal is immers de fysieke drager van de historische waarde. Als conserveren of onderhoud onvoldoende is, gaat men over tot repareren. Indien onderdelen niet meer gerepareerd kunnen worden komt pas vernieuwen aan de orde. Uiteraard is dit een voorkeursvolgorde, de praktijk kan het nodig maken om andere keuzes te maken. 

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van deze URL omvat metselwerk, globaal overeenkomend met STABU-code 22.31. Onder historisch metselwerk vallen ook bepaalde specifieke constructies, zoals het metselen van gewelven en bogen.
Voor voegwerk wordt verwezen naar de URL Restauratie Voegwerk en bij toepassing van natuursteen naar de URL Restauratie Steenhouwwerk. Zeer specialistische werkzaamheden, als bijvoorbeeld het metselen of restaureren van fabrieksschoorstenen of ovens, vallen niet onder deze richtlijn.
Afstemming heeft plaatsgevonden met de nu herziening van de URL Voegwerk en met de afspraken over competenties (Fundeon). Daarnaast zijn de relaties met de documenten voor nieuwbouw bezien.

Certificering
De URL 4003 wordt vanaf 1 juli 2014 gehanteerd bij het uitgeven van een procescertificaat voor het onderhoud en restauratie van historisch metselwerk. Het bedrijf IKOB-BKB treedt op als certificerende instelling.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80