Meer inzicht werkzaamheden restauratiesteenhouwers

De in restauratie gespecialiseerde steenhouwerijen bieden opdrachtgevers en toezichthoudende overheden meer duidelijkheid over de eisen die aan hun werk kunnen worden gesteld. In twee nieuwe regelingen wordt systematisch en inzichtelijk vastgelegd welke kwaliteit van het werk van de steenhouwer mag worden verwacht. Ook de eisen betreffende kennis, ervaring en advisering worden helder omschreven.

Steenhouwers die zich toeleggen op het restaureren van monumenten, hanteerden tot voor kort de Erkenningsregeling Restauratie Steenhouwerijen. Deze wordt vanaf 1 april 2013 vervangen door twee aparte regelingen. De Uitvoeringsrichtlijn (URL) beoordeelt de uitvoeringstechnieken, methoden en technische specificaties van materialen. In deze regeling is het voor opdrachtgevers en (toezichthoudende) overheden eenvoudiger terug te vinden aan welke kwaliteitseisen het werk van steenhouwers moet voldoen. In de URL zijn ook de eisen vastgelegd ten aanzien van de kennis en ervaring waarover de restauratiesteenhouwer moet beschikken. De nieuwe regeling bevat voorts richtlijnen voor de adviesfunctie van een steenhouwer. Steenhouwers kunnen zich hierin apart kwalificeren. 

De Beoordelingsrichtlijn Instandhoudingstechnologie (BRL) is gericht op de bedrijfsvoering en de eisen betreffende de certificering van de steenhouwerij. De twee richtlijnen zijn aan elkaar gekoppeld en vormen samen de nieuwe erkenningsregeling. Een steenhouwer kan alleen worden gecertificeerd wanneer hij voldoet aan zowel de in de BRL, als in de URL vastgelegde eisen. Beide nieuwe richtlijnen zijn opgesteld onder auspiciƫn van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Opdrachtgevers en toezichthoudende gemeenten kunnen naar de regelingen verwijzen bij het aanvragen van subsidies voor restauraties en onderhoud van monumenten. De subsidieregeling BRIM 2013 stelt zelfs dat de minister van OCW kan eisen dat men zich houdt aan kwaliteitsrichtlijnen. De stichting wil met de richtlijnen bevorderen dat vakkennis, historische technieken en materialen zo veel mogelijk worden ingezet bij restauraties, en wordt daarin ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de nieuwe regelingen kunnen belanghebbende partijen nog tot 15 februari 2013 reageren.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80