Modernisering Monumentenzorg vraagt aandacht voor kwaliteit

Op 27 november 2009 presenteerde de minister van OC&W zijn visie op de monumentenzorg onder de titel ‘Een lust, geen last. Visie op de modernisering van de monumentenzorg.’ Deze visie heeft in november 2009 geresulteerd in een beleidsbrief waarin helder wordt verwoord dat de overheid zich ten doel stelt om steeds meer werk door gekwalificeerde marktpartijen te laten uitvoeren. Branches worden aangespoord om tot het ontwikkelen van normen over te gaan en zich dus te kwalificeren als vakkundig om restauratiewerk uit te voeren.

De ERM wordt in de MoMo-beleidsbrief genoemd als organisatie waarvan de aangesloten branches kwaliteitscriteria hebben ontwikkeld. De ERM ziet de aansporingen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap als aanmoediging om haar werkzaamheden uit te breiden en te professionaliseren. Zij vindt een partner in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die vanuit de MoMo-beleidsbrief de taak heeft gekregen de sector bij te staan in het uitwerken en communiceren van de normen. De rijksoverheid zal in opdrachten en subsidies van rijkswege naar de normen gaan verwijzen en roept gemeenten op dat ook te doen. De minister stimuleert hiermee de ontwikkeling van een professioneel stelsel van normen van (onder)aannemers en architecten. Deze aanpak moet een stimulans zijn voor monumenteneigenaren om met vakbekwame mensen te werken.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80