Molenadviseurs krijgen eigen uitvoeringsrichtlijn

Voor bedrijven die advies uitbrengen over het onderhoud en de restauratie van monumentale en karakteristieke molens is een ontwerp-uitvoeringsrichtlijn (URL 2002) opgesteld. U kunt op het ontwerp reageren tot en met 27 januari 2015. Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de stichting ERM streeft ernaar de richtlijn per 1 april 2015 van kracht te laten zijn. 

Ontwerp-uitvoeringsrichtlijn Molen Advies (URL 2002)
De uitvoeringsrichtlijn biedt een duidelijk handvat voor de eisen die gesteld kunnen worden aan de inhoud van een advies en aan de wijze waarop dit advies tot stand komt. De in de stichting ERM vertegenwoordigde partijen willen hiermee de verdere professionalisering van het werk van molen adviesbureaus op bedrijfskundig en restauratie-inhoudelijk niveau bevorderen. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het  bevorderen van kwalitatieve en hoogwaardige instandhoudingsprojecten van monumentale en karakteristieke molens. Bij het opstellen van de richtlijn waren vertegenwoordigers van molenadviseurs, molenmakers, moleneigenaren, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het certificeringsbureau HobĂ©on en de stichting ERM betrokken.

Certificering
De uitvoeringsrichtlijn maakt onderdeel uit van erkenningsregeling voor monumentenadviesbureaus. Deze erkenningsregeling bestaat uit twee delen. In de beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL 2000 EMA) staan de bedrijfsvoering en kwaliteitszorg centraal. Kwaliteitszorg is gedefinieerd als alle processen die zowel de vakinhoudelijke- als de bedrijfskundige kwaliteit borgen. De beoordelingsrichtlijn is voor alle adviesbureaus gelijk. Daarnaast wordt per discipline een vakinhoudelijke uitvoeringsrichtlijn ontwikkeld, zoals de uitvoeringsrichtlijn voor molen advies.

Voor een certificaat is vereist dat een bureau voldoet aan de eisen  van de URL 2002 Molen Advies in combinatie met de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn  BRL 2000 EMA.

Reageren?
Wilt u reageren op de ontwerp-uitvoeringsrichtlijn voor Molen Advies? Stuur dan uiterlijk 27 januari 2015 een mail met uw opmerkingen naar secretariaat@stichtingERM.nl. Uw reactie wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming. Over de conclusies naar aanleiding van uw reactie ontvangt u persoonlijk bericht.  

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80