In ontwikkeling: Monumententoezicht.nl voor toezichthouders

De stichting ERM komt met een website voor gemeentelijke toezichthouders ter ondersteuning van het monumententoezicht. Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit van werkzaamheden aan monumenten te bewaken, zeker nu het begrip ‘vergunningvrij’ bij monumentenzorg zijn intrede heeft gedaan. Want vergunningvrij is natuurlijk niet vogelvrij. Hoe te handelen bij bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti of het partieel voegen van een gevel? In nauwe samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten komt ERM met een website die gemeentelijke toezichthouders en handhavers in hun werk kan ondersteunen. De website www.monumententoezicht.nl gaat hen ondersteunen met handreikingen waar op te letten, afkeurcriteria en wat te doen als werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd worden uitgevoerd.

Gemeentelijk toezicht
Een toezichthouder moet tegenwoordig van vele markten thuis zijn. Bouwkundig onderlegd met kennis van vele specialismen en feeling voor regelgeving en handhaving. Een bijna onmogelijke combinatie. En monumentenzorg is een specialisme dat veel extra kennis vergt. In een recent rapport van de Erfgoedinspectie wordt vastgesteld ‘dat veel gemeenten met grote inzet en veel passie werken aan het erfgoed. Maar niet altijd, en niet overal, zijn de gebouwde rijksmonumenten [...] helemaal in goede handen. Met name bij kleinere monumentengemeenten is niet altijd voldoende kennis beschikbaar’. Daarop kan worden aangevuld dat ook voor gemeenten met een groot aantal monumenten, en de daardoor opgebouwde professionaliteit, ondersteuning belangrijk kan zijn. Het takenpakket van een toezichthouder wordt steeds breder en bronnen als bijvoorbeeld het Bouwbesluit bevatten weinig of geen informatie wanneer het om restauraties gaat.

Juridische en restauratie-technische toets
Monumententoezicht.nl wordt een hulpmiddel voor de bouwkundig onderlegde toezichthouder om op de juiste punten te letten. Hetzelfde geldt voor de juridisch medewerker: hij of zij heeft straks met de website een hulpmiddel ter beschikking waarmee adequaat het meest geschikte sanctie-instrumentarium kan worden geselecteerd. De toezichthouder wordt op een eenvoudige wijze, met behulp van vragen en een ja / nee antwoord begeleid. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen een juridische toets en een restauratie-technische toets. Monumententoezicht.nl geeft aan op welke handelingen aan constructies, gevels, ramen en deuren, daken en interieur het toezicht zich richt en met welke criteria geoordeeld kan worden. Vervolgens welke interventies mogelijk zijn, waarbij de website zich met name richt op de bestuursrechtelijke handhaving.

Rapportagetool
De site is voorzien van een rapportagetool die het werk een stuk gemakkelijker maakt. De afwijkingen die een toezichthouder op locatie constateert, kan hij verzamelen in een mailbestand en mailen naar zijn eigen adres of naar bijvoorbeeld een collega. Ook kan hij foto’s toevoegen. Terug op kantoor zijn alle gegevens beschikbaar om te verwerken in een volledig toezichtrapport.
Voor meer informatie: www.Monumententoezicht.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80