Nieuw ERM-bestuurslid Maurits van den Wall Bake: ‘Goede voorlichting en richtlijnen essentieel’

Het ERM-bestuur is uitgebreid met een bestuurszetel voor de Federatie Particuliere Monumenteigenaren (FPMe), zodat ook de particuliere opdrachtgevers voor onderhoud, restauratie en verduurzaming van een monument nu direct aan tafel zitten. De FPMe laat zich vertegenwoordigen door Maurits van den Wall Bake.


Maurits van den Wall Bake - eigen foto

Federatie Particuliere Monumenteigenaren
De Federatie Particuliere Monumenteigenaren wordt gevormd door vier organisaties met een grote achterban van particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Achtereenvolgens Bewoond Bewaard, de
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, de Federatie Particulier Grondbezit en de Federatie Behouden Huis, waaronder Stadsherstel Amsterdam. Daarmee vertegenwoordigt de FPMe het overgrote deel (circa 40.000) van de particuliere eigenaren van een monument. Het doel van de samenwerking is om, daar waar de belangen van de organisaties parallel lopen, samen op te trekken. Naast een gezond financieel stelsel voor onderhoud en restauratie benadrukt de FPMe ook het belang van de eigenaar over faciliteren en kennisdelen. Hoe kan de kwaliteit van bouwkundige ingrepen worden gewaarborgd en wat te doen met het energievraagstuk, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Voorlichtende rol
‘Het zijn zaken die’, aldus Maurits van den Wall Bake, ‘door ERM op een zeer waardevolle wijze zijn opgepakt. De informatie waarop de kwaliteit van onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten kan worden gewaarborgd is niet alleen voor overheden en bedrijven van belang, maar ook voor particulieren, in de rol van opdrachtgever’. Over die voorlichtende rol wil Van den Wall Bake, mede ingegeven door een aantal andere nevenfuncties (onder andere voorzitter college van regenten Stichting Twickel, lid van het bestuur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)) en voorzitter van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)) graag meedenken en bijdragen aan een nauwe samenwerking tussen FPMe en ERM. ‘Goede consumentenvoorlichting en praktische richtlijnen voor het werk van adviseurs en aannemers gaan hand in hand. Zij zijn essentieel. Daarnaast vind ik kostenbeheersing voor particuliere monumenteneigenaren belangrijk.’

Particuliere eigenaren aan tafel
ERM-voorzitter Jacques Monasch benadrukt het belang dat ERM hecht aan het feit dat de particuliere monumenteneigenaren nu direct aan tafel zitten. ‘ERM deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Daarvoor stellen wij richtlijnen op en stellen deze beschikbaar, ook voor particuliere opdrachtgevers die misschien maar eens in hun leven de opdrachtgever voor bijvoorbeeld een restauratie zijn. Maar denk ook aan onderwerpen als verduurzaming van gebouwd erfgoed, het beheer en behoud van groen erfgoed, en aan actuele thema’s als verdroging van terreinen of asbest in monumenten, waarmee zij te maken kunnen hebben. Het is van grote waarde om in deze informatievoorziening samen op te kunnen trekken met de FPMe’.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80