Onderzoek bevestigt: brede steun voor werken met uitvoeringsrichtlijnen

Zeven jaar na de invoering van de Erfgoedwet is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het functioneren van de wet onderzocht. Daarbij is niet alleen gekeken naar de wet zelf, maar is het gesprek gevoerd met het hele erfgoedveld over het functioneren van het veld.


Het rapport met voorop de Vaandeldrager van Rembrandt

Dus niet alleen het functioneren van de Erfgoedwet in de volle breedte is onderzocht, maar ook de instandhouding van, onder meer, rijksmonumenten. Er blijkt veel waardering voor het werk van ERM en er is brede steun voor het werken met uitvoeringsrichtlijnen in de restauratiesector.

De rol van ERM als het platform van monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders kan daarbij rekenen op veel bijval. Wel is de zorg geuit dat de kwaliteitszorg via richtlijnen en een certificeringssysteem geen wettelijke grondslag heeft of een voor overheden verplicht kader. Uit eerder onderzoek is gebleken dat maar een derde van de gemeenten in de vergunningverlening verwijzen naar de Uitvoeringsrichtlijnen van ERM.

“Onder respondenten is geen eensgezindheid over in hoeverre de uitvoeringsrichtlijnen verplicht moeten worden. Sommige respondenten vinden de huidige werking voldoende kwaliteitsborging bieden, terwijl anderen benadrukken om de koppeling te maken tussen de richtlijnen en bijvoorbeeld vergunningverlening of subsidieverlening. Wel is men eensgezind tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de uitvoeringsrichtlijnen. Daarnaast wordt ook de brede betrokkenheid van belanghebbenden uit het veld (bedrijven, overheden, opdrachtgevers) gewaardeerd. Het zorgt ervoor dat de sector zelf actief nadenkt over wat restauratiekwaliteit is”, aldus de onderzoekers.

De overheid moedigt het werken met ERM-gecertificeerde bedrijven aan, door via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kennis en expertise te leveren en bij subsidieverlening te verwijzen naar de normen. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat het vinden van vakmensen om het werk te leveren een grote zorg is binnen de sector.

De Beleidsevaluatie Erfgoedwet is door staatssecretaris Uslu aan de Tweede Kamer ter beschikking gesteld. Het rapport behandelt alle aspecten van de erfgoedsector en biedt suggesties voor aanpassingen aan de Erfgoedwet en de uitvoering daarvan. De staatssecretaris schrijft in de aanbieding aan de Kamer dat zij volgend jaar met een beleidsinhoudelijke reactie komt op de conclusies en adviezen van de onderzoekers.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80