Ontwerp-uitvoeringsrichtlijn voor historisch metselwerk gereed

Metselwerk is aan de orde bij bijna iedere restauratie. Toch ontbrak tot op heden een document waarin de kwaliteitseisen aan historisch metselwerk op een toegankelijke manier zijn beschreven. De Uitvoeringsrichtlijn Historisch Metselwerk beoogt hierin te voorzien. U kunt reageren op de ontwerp-tekst tot 25 april 2014. 

Materiaal-technisch gezien wijkt historisch metselwerk meestal af van nieuw metselwerk.  Ook de uitgangspunten voor het restaureren (conserveren boven repareren; repareren boven vernieuwen etc) maken dat er grote verschillen zijn tussen historisch en nieuw metselwerk. Documenten over nieuw metselwerk zijn dan ook niet bruikbaar voor restauraties.

De Uitvoeringsrichtlijn Historisch Metselwerk (URL 4003) geeft duidelijkheid over allerlei zaken die essentieel zijn voor goed historisch metselwerk, zoals uitgangspunten, begrippen, manier van werken en materiaal-specificaties (bijvoorbeeld de samenstelling van mortels). Dat is van belang voor de metselaars zelf, maar ook goed nieuws voor bestekschrijvers, opdrachtgevers en gemeentelijk toezichthouders die voor uit te voeren werk op een eenvoudige manier naar de specificaties in de richtlijn kunnen verwijzen. 

Toepassingsgebied
De richtlijn heeft betrekking op de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor historisch metselwerk. Zeer specialistische werkzaamheden, zoals het metselen of restaureren van fabrieksschoorstenen of ovens vallen overigens niet onder deze richtlijn; dit blijft maatwerk. Voor voegwerk wordt verwezen naar de URL Restauratie Voegwerk en bij toepassing van natuursteen de URL Restauratie Steenhouwwerk. 

Historisch Metselwerk in STABU
Historisch Metselwerk betreft STABU-code 22.31. Voor het restaureren van monumenten komt begin 2015 een nieuwe basisstructuur voor de bestekspecificaties in STABU beschikbaar. Architecten, aannemers en andere betrokkenen bij het restaureren van monumenten vinden dan dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de STABU-systematiek. Ook de nieuwe uitvoeringsrichtlijn Historisch Metselwerk zal hier in worden opgenomen.

Certificeren en logo Restauratiekwaliteit
Die metselaars die willen laten zien dat zij hun vak met betrekking tot historisch metselwerk verstaan, kunnen zich laten certificeren. Dan is niet alleen de uitvoeringsrichtlijn Historisch Metselwerk, maar ook de Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL 4000) van toepassing. Gecertificeerde metselaars mogen het logo Restauratiekwaliteit voeren en worden vermeld op de website van de stichting ERM. Het bedrijf IKOB-BKB zal optreden als certificerende instelling. 

Implementatie
De definitieve tekst van de uitvoeringsrichtlijn zal naar verwachting op 1 juli 2014 beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen metselaars, bestekschrijvers en opdrachtgevers de uitvoeringsrichtlijn  gebruiken. 

Reageren?
De Uitvoeringsrichtlijn is een ontwerp en reacties op de huidige tekst zijn zeer welkom. U kunt reageren tot 25 april 2014. U kunt uw reacties mailen aan secretariaat@stichtingERM.nl. Uw reactie wordt door de begeleidingscommissie en het College Restauratiekwaliteit betrokken bij de vaststelling van de definitieve tekst. Over de besluitvorming ontvangt u persoonlijk bericht.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80