Ontwikkelingen erfgoedzorg vragen om goede bijscholing

‘Hoe kunnen we ons erfgoed toekomstbestendig maken?’ is een van de doelen van het overheidsproject Erfgoed Telt. Sinds de Modernisering van de Monumentenzorg (2009-2012) is er veel veranderd. Via het project Erfgoed Telt is de rijksoverheid in gesprek met de restauratiebranche over wat in deze veranderende wereld nodig is voor goede erfgoedzorg. Kort gezegd: kennis, vakmanschap en geld, waarbij kwaliteit genoemd wordt als een belangrijke voorwaarde. Het uitgebreide instrumentarium beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg biedt hiervoor de benodigde handvaten. De richtlijnen van de stichting ERM zijn door het Nationaal Restauratie Centrum omarmd en in het cursusaanbod verwerkt. Nuttig voor de deelnemers, want menig erfgoedprofessional heeft zijn of haar opleiding genoten vóór de tijd dat deze richtlijnen bestonden.

Sowieso heeft elke erfgoedprofessional te maken met de ontwikkelingen, zoals geschetst in het projectplan Erfgoed Telt: de invoering van de Erfgoedwet, de Omgevingswet, de Nationale Omgevingsvisie, de discussie over de fiscale aftrek voor rijksmonumenten, de energietransitie en de noodzaak om ook monumenten te verduurzamen . En tot slot, door de crisis en krimp staat het gebruik van bepaalde categorieën monumenten, zoals o.a. kerken en boerderijen, onder druk.

Al met al vraagt dat om regelmatige bijscholing. Het Nationaal Restauratie Centrum voorziet in een gevarieerd aanbod van cursussen en praktijktrainingen. Hoewel de kwaliteitsnormen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg in iedere cursus aan de orde komen, zijn twee cursussen in het bijzonder geschikt om de kennis over kwaliteit up tot date te houden: de cursus Toepassen van Kwaliteitsnormen in de Monumentenzorg en de cursus Toepassen van het Restauratiebestek.

De cursus over kwaliteitsnormen behandelt onder meer de inzet van vakkennis en de toepassing van de juiste (historische) technieken en materialen bij restauratie en onderhoud van monumenten. Deze zijn vastgelegd in beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen voor de verschillende restauratiedisciplines. Deze cursus is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg tot stand gekomen.

Restauratiearchitecten, -adviseurs en aannemers hebben gezamenlijk een modelbestek voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten opgesteld. Doordat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze gaan omschrijven, wordt beter duidelijk welk kwaliteitsniveau vereist wordt en worden misverstanden bij zowel prijsvorming als in de uitvoering voorkomen. Voor de ontwikkeling is samengewerkt met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stabu en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Voor meer informatie/aanmelden:
Cursus Toepassen van Kwaliteitsnormen in de Monumentenzorg
Cursus Toepassen van het restauratiebestek.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80