Praktijkonderzoek isoleren woonhuismonumenten zet volgende stap

Het praktijkonderzoek naar de bouwfysische aspecten van het isoleren van woonhuismonumenten gaat de volgende fase in. In de inventarisatieronde is met meer dan 50 organisaties en monumenteigenaren een groslijst opgesteld. Daaruit worden nu 26 monumenten geselecteerd op vergelijkbaarheid en geschiktheid. Uiteindelijk worden 15 woonhuismonumenten komend voorjaar onderzocht op de effecten van isolerende maatregelen.


Dak van monumentenwoonhuis in Monnickendam – foto Patricia de Vries

Eerste ervaringen
Nu steeds meer monumenten worden geïsoleerd en verduurzaamd leidt dit in de dagelijkse praktijk tot keuzes over de wijze waarop en de materialen waarmee wordt gewerkt. Er is behoefte aan een verdieping van de beschikbare kennis door praktijkkennis en wetenschappelijke bouwfysische kennis met elkaar te combineren. Dit praktijkonderzoek wordt uitgevoerd door Stichting ERM, met financiële steun van het Programma Erfgoed en Duurzaamheid van de RCE.

Grote betrokkenheid
De afgelopen weken zijn vijf monumenten bezocht om de eerste ervaring op te doen in het onderzoeken. Ook zijn de werkwijze en aandachtspunten besproken met de eigenaren. Hun reacties worden meegenomen in het verdere traject. De bereidheid onder eigenaren en de adviseurs om mee te werken aan het onderzoek is heel groot. Het thema en de kennisbehoefte over de effecten van verduurzaming in monumenten leeft enorm, constateert Patricia de Vries, die voor Stichting ERM bij het onderzoek is betrokken. ‘Eigenaren geven aan dat het impact heeft op nieuwe keuzes in materialen en nieuwe stappen in de toekomst om verduurzamingsmaatregelen toe te passen. Zij kiezen bewust voor het verduurzamen van hun pand en zien dit vooral als investering, in plaats van als een kostenpost. Gevalideerde kennis en informatie over nieuwe innovaties en mogelijkheden, en ook in de ónmogelijkheden vinden zij belangrijk in het maken van (toekomstige) keuzes. Daarbij laten zij zich graag adviseren met de specifieke kennis van adviseurs, zoals een architect, een aannemer of een bouwfysicus.


Monumentale gevel in Monnickendam – foto Patricia de Vries


Tijdens een van de vijf vooronderzoeken is met hulp van een infraroodcamera de mogelijke plekken voor het onderzoek in beeld gebracht – beeld Edgar Neuhaus, Ingenieursbureau Physitec


Binnenzijde monumentenwoonhuis met een voorbeeld van de plek die mogelijk onderzocht gaat worden in het praktijkonderzoek – foto Patricia de Vries

Goede informatievoorziening
Dat beeld bevestigt Ilse Koreman, die namens de RCE participeert in de begeleidingscommissie voor het onderzoek. Ze noemt het ‘goed nieuws dat mensen met verduurzaming van hun monument bezig zijn. Ons doel is om de erfgoedsector ook naar de toekomst toe van goede informatie te blijven voorzien. Kennisdeling is essentieel om in te kunnen blijven spelen op de verduurzamingsopgave voor onze monumenten in Nederland. In onze communicatie besteden we ook aandacht aan dit onderzoek en het belang van verduurzaming in samenhang met de bouwfysische aspecten. De reacties op het onderzoek en de spontane aanmeldingen van eigenaren zijn zeer positief; het onderstreept de waarde van het onderzoek.’

Waar staan we nu in het onderzoek?
Klik hier voor een beschrijving van de stappen in het onderzoek en de stand van zaken per 20 december 2021.

Wilt u op de hoogte blijven over dit onderzoek?
Het Praktijkonderzoek is in volle gang. Stichting ERM informeert geïnteresseerden en betrokkenen graag over de voortgang, tussentijdse resultaten en ervaringen van betrokkenen. Per fase in het onderzoek delen we deze kennis in het themadossier ‘Bouwfysisch onderzoek’ op verduurzamingsrichtlijnen.nl. Met het afronden van de eerste fase: inventarisatie, verschijnt daarom het eerste nieuwsbericht. De eindrapportage wordt medio 2022 verwacht. Op verduurzamingsrichtlijnen.nl vindt u bovendien een schat aan informatie over hoé monumenten te verduurzamen zijn. Met een geïntegreerde benadering met ontwerptools, uitvoeringsrichtlijnen en educatief materiaal voor professionals en opleiders.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief waarin we maandelijks aandacht besteden aan verduurzaming en volg ons op de social media-kanalen: LinkedIn, Twitter en Instagram.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80