Rob van Hees voorzitter College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Het bestuur van de ERM heeft Rob van Hees benoemd tot voorzitter van het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Rob van Hees is sinds 2004 hoogleraar Conserveringstechnieken aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Behalve hoogleraar is Van Hees onder meer senior scientist Monumenten en Instandhouding op de afdeling Bouwmaterialen bij TNO en bestuurslid van de WTA (Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg).

Het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verantwoordelijk stelt de tekst van de documenten (kwaliteitsrichtlijnen en uitvoeringsnormen) die ERM beheert, vast. De komende periode zal de samenstelling van het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit verder verbreed worden, zodat alle partijen die bij de kwaliteit van restauraties betrokken zijn, zich in het college vertegenwoordigd kunnen voelen. Het college bestaat dan uit branche-organisaties van uitvoerende bedrijven zoals leveranciers van diensten (aannemers, architecten, specialisten), leveranciers van materialen, opdrachtgevers (zowel publieke als private opdrachtgevers) en gemeenten in de rol van bevoegd gezag en eventuele andere betrokkenen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80