Terugblik op de informatiebijeenkomst over het nieuwe Restauratoren Register

Op een zonnige zaterdagmiddag 23 februari jl. togen zo’n 70 restauratoren naar het Museum Catherijneconvent in Utrecht om geïnformeerd te worden over het nieuwe Restauratoren Register, maar ook om nog input te kunnen geven nu het nieuwe register nog in wording is.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.

Bijeenkomst
Onder leiding van Andre Hoek, van het bestuur van de Stichting Restauratoren Register (SRR), en een groot deel van de leden van de begeleidingscommissie, werd uit de doeken gedaan waaraan de begeleidingscommissie het afgelopen jaar gewerkt heeft. Daarmee was deze bijeenkomst een onderdeel van de reactieperiode waarbij alle belanghebbenden konden reageren op het ontwerp van het nieuwe register.

Andre Hoek opent de bijeenkomst - bron: ERM

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe Restauratoren Register
Na het welkom en de introductie, stond Walter de Koning van de stichting ERM, stil bij het proces van totstandkoming en de belangrijkste uitgangspunten bij het nieuwe register. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Het wordt een openbaar raadpleegbaar register.
  • Het is een register in de vorm van een website.
  • Het register helpt de opdrachtgever bij het zoeken naar een vakbekwame restaurator.
  • De toetsing wordt gedaan door een professionele, onafhankelijke organisatie (er is bezwaar en beroep mogelijk).
  • Onderhoud van kennis (‘education permanente’); een registratie is vijf jaar geldig.

Hij lichtte ook toe dat bij de vraag wat ‘de restaurator’ doet verschillende ingangen belangrijk zijn, zie afbeelding van zijn dia. Het ontwerp is nu alleen gericht op de restaurator, andere functies worden in fase 2 uitgewerkt.

Demo zoekmogelijkheden en logo
Ronald Werring van YPOS toonde een demo van de nieuwe register-website. Hoe kan er straks gezocht worden? Dat blijkt via een standaard ordening of op onderwerp te kunnen. Daarbij toonde hij een voorbeeld van hoe de persoonlijke registerpagina van de restaurator er straks met vrije velden uitziet. Naast het vindbaar zijn geeft de registratie de registrator ook recht op het gebruiken van een persoonlijk logo (de Register Restaurator banner).

Een voorbeeld van het persoonlijke logo - bron: ERM

De try-out
Miranda Maring was aanwezig namens toetsende instelling Hobéon. Zij deelde met de aanwezigen de ervaringen tijdens de try-outs die in januari werden uitgevoerd in opdracht van de stichting ERM. Wat kwamen zij tegen tijdens het beoordelen van de dossiers en hoe verliepen de gesprekken met de deelnemers die zich voor de try-out hadden aangemeld? Uit de try out bleek dat het voor deelnemers nog een hele toer was om het dossier samen te stellen in de korte tijd die beschikbaar was. Deels moest er dus geïmproviseerd worden om het beeld compleet te krijgen. Ook bleken deelnemers moeite te hebben met het indienen van drie rapportages die voldeden aan de voorgestelde eisen aan de rapportages. Hobéon ziet het persoonlijke beoordelingsgesprek met de aanvrager als een waardevolle aanvulling, omdat deze heel verhelderend is over de vakbekwaamheid. Al met al bleek het mogelijk de beoordeling op basis van de ontwerpdocumenten op redelijk goede wijze uit te voeren en tot een beoordeling te komen.

Volop discussie in de zaal - bron: ERM

Wat waren de rode lijnen in de reacties op het ontwerp?
Esther Wieringa (Valletta Advies) werkte in opdracht van de stichting ERM – en in nauwe samenwerking met de leden van de begeleidingscommissie – aan de ontwerpstukken waarop de afgelopen weken door restauratoren gereageerd kon worden. Hiervan gaf zij de hooflijnen, aangevuld met het advies van de Begeleidingscommissie aan het CCvD (Centraal College van Deskundigen) Restauratiekwaliteit, weer. Wat waren deze belangrijke punten en leiden ze in de ogen van de commissie ook tot aanpassing?

  • Er zijn meerdere reacties binnengekomen over het te veel nadruk op ‘het ambachtelijke’ en niet op kennis (opleiding). Hierbij is het advies gegeven om over vijf jaar voor disciplines waar al langer een opleiding voor is, die opleidingen dan ook verplicht te stellen bij de toelating (dit zal niet voor alle disciplines gelden, omdat voor velen geen opleiding bestaat).
  • Historische Binnenruimtes ontbreekt als discipline. De commissie meent dat het goed is om deze toe te voegen in de zoekfunctie op de website.
  • Het puntensysteem voor de bij- en nascholing is te licht/te zwaar en niet serieus. De commissie adviseert om deze na enkele jaren na de start te gaan evalueren.

Een tweede informatiebijeenkomst is op komst - bron: ERM

Reacties uit de zaal
Naast deze punten waren er ook veel reacties en vragen van de aanwezige restauratoren. Vanuit ervaringen uit het verleden werden veel zorgen en bedenkingen over de huidige initiatieven gedeeld. Waarom zou het nu wel gaan werken? Er waren vragen en er was discussie over afstemming op E.C.C.O., de rapportages als onderdeel van het werk en de ethiek van de restaurator. Welke keuzes gaan er gemaakt worden ten aanzien van de disciplineverschillen. Duidelijk was dat daar nog werk aan de winkel is. Ook het puntensysteem voor het aantoonbaar maken van het onderhouden van kennis riep vragen op. Gaat het puntensysteem zo werken, wordt het geen onnodige administratieve last? Ook bleek dat veel aanwezigen belangrijke informatie hebben gemist tijdens het tot stand komen van het nieuwe register, omdat zij geen lid zijn van de betrokken verenigingen en de rol en de betrokkenheid van ERM als stichting nog niet bij iedereen bekend is. ERM zal daarom een tweede informatiebijeenkomst organiseren als alle documenten naar aanleiding van de ingekomen schriftelijke reacties en de input van deze informatiebijeenkomst verwerkt zijn. Dat zal waarschijnlijk in mei het geval zijn, ruim voordat het nieuwe Restauratoren Register in juni/juli in werking zal gaan treden.

Heeft u de informatiebijeenkomst gemist of wilt u de presentaties nog een keer bekijken:

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80