URL voor historisch beton op komst

Uitvoerende bedrijven en opdrachtgevers hebben bij het restaureren van (historisch) beton behoefte aan specifieke uitvoeringsrichtlijnen (URL-en). Het repareren van beton in de nieuwbouw en renovatie geschiedt conform bepaalde richtlijnen. Deze zijn echter onvoldoende toegesneden op het behoud van de cultuurhistorische waarden van historisch beton.


Landgoed Zonnestraal, wereldberoemd voorbeeld van historisch beton – eigen foto

ERM heeft voor het onderhoud en restaureren van historisch beton nu opnieuw het initiatief genomen om te komen tot uitvoeringsrichtlijnen. In 2013 – 2014 is een eerste poging hiertoe gestrand, mede door het nog niet beschikbaar zijn van de richtlijn voor reparatie van beton in de nieuwbouw, de CUR 118. Ook het feit dat de samenhang tussen constructieve en restauratieve keuzes nog niet was uitgekristalliseerd vormde een handicap. Inmiddels zijn op deze onderwerpen stappen gezet en is CUR 118 gereed. Samen met opdrachtgevers, aannemers, architecten, adviseurs en gebouweigenaren wil ERM nu alsnog komen tot een regeling die de uitvoeringseisen van betonrestauratie omschrijft. Een van de eerste stappen is een onderzoek van Wido Quist, verbonden aan de leerstoel Heritage & Technology van de TU Delft, naar een adequate cultuurhistorische omschrijving van ‘historisch beton’. Deze wordt begin 2019 aangeboden aan de begeleidingscommissie. Vervolgens wordt een concept-URL voor schadeopname en hersteladvies (URL 2003) opgesteld, en een URL voor de uitvoeringsfase geformuleerd (URL 4005). Hiervoor is Martin Jonker, werkzaam bij SGS, aangezocht. Het Gezamenlijk College van Deskundigen Betonreparatie zal om advies worden gevraagd. Daarna zullen de beide URL-en in conceptvorm worden aangeboden aan het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) en vervolgens ter inzage worden gelegd. De definitieve door het CCvD vast te stellen richtlijnen kunnen dan komende zomer 2019 beschikbaar voor gebruik zijn.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80