Waarom kennis over erfgoed ook bij overheden zo belangrijk is

Rijk, provincies en gemeenten hebben een belangrijke rol in de zorg voor het erfgoed. Vergunningen, subsidies, toezicht en handhaving zijn taken waar de nodige kennis en ervaring voor nodig zijn. Met nieuwe wetten en een nieuw regeerakkoord, waarin al wordt voorgesorteerd op veranderingen in de financiering van erfgoedzorg, is het meer dan ooit nodig te investeren in kennis bij overheden. Door de vergrijzing en uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers zien overheden echter veel kennis zo de deur uit lopen. Het is zaak dat overheden dit kennisverlies opvangen. De opleiding Professional Restauratie bereidt overheidsmedewerkers goed voor op hun taak van hoeder van ons erfgoed. Docent Klaas Boeder geeft les bij de opleiding Professional Restauratie en heeft regelmatig overheidsmedewerkers in zijn groep gehad. Het is hem opgevallen dat de overheidsmedewerkers heel andere vragen stelden.

Binnen de erfgoedzorg geldt de opleiding Professional Restauratie als dé opleiding op het gebied van restauratie en onderhoud. De opleiding is zeer breed opgezet en alle aspecten van de begeleiding en uitvoering van restauratie en onderhoud komen aan de orde. Bij de zorg voor onze monumenten speelt kwaliteit een belangrijke rol. Het erfgoed is kwetsbaar en je kunt het maar één keer verknallen. Daarom zorgt het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ervoor dat de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg in de opleidingen verwerkt zijn.

Boeder is enthousiast over de bijdrage van studenten vanuit overheden aan zijn lessen: “Het is leuk en stimulerend dat de studenten heel verschillende achtergronden hebben. Veel studenten komen uit de aannemerij, maar de deelname van overheidsmedewerkers zorgt voor een andere invalshoek. De overheidsmedewerkers stellen vaak heel andere vragen en de vragen zijn ook anders gericht. Dat brengt hun werk ook met zich mee. Ze willen bijvoorbeeld weten waaróm dingen op een bepaalde manier gedaan worden of waartoe. Waarom kies je bijvoorbeeld voor een bepaalde detaillering? Dat dwingt mij, als docent, ook tot nadenken. Voor overheidsmedewerkers is het motiveren van beslissingen heel belangrijk. Als je een plan krijgt voor vooroverleg of een vergunningsaanvraag, dan stel je ook dit soort vragen. Je moet goed weten waarom de aanvrager iets op een bepaalde manier wil en of er ook andere mogelijkheden zijn. Andersom moet je helder kunnen uitleggen waarom een plan of een vergunningsaanvraag wel of niet goedkeuring krijgt. De waarde van de opleiding Professional Restauratie voor overheidsmedewerkers zit hem in het beter kunnen motiveren van beslissingen en het toetsen van plannen in relatie tot de monumentale waarden van gebouwen, gebaseerd op kennis van de praktijk.”

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen beheert en ontwikkelt opleidingen voor erfgoedprofessionals, zoals overheidsmedewerkers erfgoedzorg en restauratievaklieden. Het onderwerp kwaliteit is in de opleidingen verankerd doordat de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg in de lesstof zijn opgenomen. De opleidingen zijn zorgvuldig afgestemd met de restauratiebranche en beantwoorden aan de wensen en behoeften van de branche. Langzamerhand werken de verschillende partijen in de restauratie consistent toe naar een structurele samenwerking om de kennis en kunde van erfgoedprofessionals en restauratievaklieden goed op peil te houden.

In januari 2018 start de opleiding Professional Restauratie in Amersfoort. Voor meer informatie en aanmelden: Opleiding Professional Restauratie.

Kijk hier voor meer informatie over het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80